Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tiến Hà


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN HÀ


1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tiến Hà

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Tiến Hà

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN HÀ

2.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Tiến Hà

2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Tiến Hà

2.1.2. Nội dung trình tự và phương pháp kế toán chi phí sản xuẩt Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Tiến Hà

2.1.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.2 Kế toán chi phí nhân công Trực tiếp

2.1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.1.2.5. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tiến Hà


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN HÀ

3.1 Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tiến Hà

3.1.1 Những ưu điểm

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại

3.1.2.1. Về việc đánh giá sản phẩm dở dang

3.1.2.2. Về việc trích khấu hao tài sản cố định, sửa chữa lớn TSCĐ

3.1.2.3.Hạch toán các khoản thiệt hại về ngừng sản xuất

3.2 Một số ý kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Tiến Hà

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tiến Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tiến Hà sẽ giúp ích cho bạn.