Đề tài: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thương mại và Sản xuất Thành Công trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1.1. Đặc điểm và nội dung yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Các phương thức bán hàng

1.1.1.3. Giá bán hàng hóa

1.1.1.4 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán

1.1.1.5. Phương thức thanh toán có hai phương thức là bán hàng thu tiền ngay và thanh toán trả sau

1.1.2. Nội dung yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng

1.1.2.1.Yêu cầu quản lý nghiệp vụ

1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

1.2. Nội dung chuẩn mực kế toán số 14 và phương pháp kế toán bán hàng

1.2.1. Nội dung chuẩn mức kế toán số 14

1.2.1.1Điều kiện ghi nhận doanh thu

1.2.1.2 Xác định doanh thu

1.2.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

1.2.2.1. Hạch toán ban đầu

1.2.2.2.Vận dụng hệ thống tài khoản

1.2.2.3.Trình tự hạch toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH CÔNG

2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.1.1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.1.1.1. Quá trình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.1.2.1 Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty

2.1.2.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.2.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.2.1.1. Đặc điểm hàng hóa và nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thành Công

2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thành Công

2.2.2.1. Hạch toán ban đầu

2.2.2.3 Trình tự hạch toán

2.2.3. Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH TM & SX Thành Công

2.2.3.1. Ưu điểm

2.2.3.2. Nhược điểmCHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & SX THÀNH CÔNG


3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng

3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH TM & SX Thành Công

3.1.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH TM & SX Thành Công

3.2.1 Về hạch toán ban đầu

3.2.2. Vận dụng hệ thống tài khoản

3.2.4 Sổ sách kế toán

3.2.4 Các giải pháp khác

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thương mại và Sản xuất Thành Công trong điều kiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Thương mại và Sản xuất Thành Công trong điều kiện sẽ giúp ích cho bạn.