Đề tài: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Ban Quản lý dự án các công trình viễn thông


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ban Quản lý dự án các công trình viễn thông

1.1.1. Thông tin chung

1.1.2. Quá trình thành lập

1.1.3. Chức năng nhiệm vụ

1.1.4. Tình hình hoạt động trong những năm gần đây

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Quản lý dự án các công trình viễn thông

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Ban quản lý dự án các công trình viễn thông


PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Ban

2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán

2.2.1 Đặc điểm chung

2.2.2. Tổng quát về chương trình kế toán Bưu điện

2.2.3. Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ kế toán

2.2.4 Đặc điểm vận dụng tài khoản kế toán

2.2.4. Đặc điểm vận dụng sổ sách kế toán

6.1.Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính

6.2 Trình tự ghi SKT theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

2.2.5. Báo cáo kế toán

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại Ban

2.3.1. Kế toán tiền mặt

2.3.2. Kế toán thanh toán với người mua

2.3.3. Kế toán hàng tồn kho

2.4. Đặc điểm phần hành kế toán thanh toán với người bán


PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

3.1. Ưu điểm

3.2 Tồn tại

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Ban Quản lý dự án các công trình viễn thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Ban Quản lý dự án các công trình viễn thông sẽ giúp ích cho bạn.