Đề tài: Hoàn thiện kế toán Vốn bằng tiền và Các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Liên Kết


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT LIÊN KẾT


1.1ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT LIÊN KẾT

1.1.1Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty

1.1.2 Tổ chức quản lý vốn bằng tiền tại công ty

1.2ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT LIÊN KẾT

1.2.1Đặc điểm các nghiệp vụ thanh toán tại công ty

1.2.2Tổ chức quản lý các nghiệp vụ thanh toán tại công ty


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT LIÊN KẾT

2.1. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY

2.2.1 Thủ tục chứng từ

2.1.2 Kế toán chi tiết vốn bằng tiền tại công ty

2.1.3 Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại công ty

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY

2.2.1. Kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua – khách hàng

2.2.1.1 Thủ tục chứng từ

2.2.1.2 Kế toán chi tiết thanh toán với người mua – khách hàng tại công ty

2.2.1.3 Kế toán tổng hợp thanh toán với người mua – khách hàng của công ty

2.2.2 Kế toán ngiệp vụ thanh toán với người bán – nhà cung cấp

2.2.2.1 Thủ tục chứng từ

2.2.2.2 Kế toán chi tiết thanh toán với người bán

2.2.2.3 Kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với người bánCHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT LIÊN KẾT


3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT LIÊN KẾT

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán Vốn bằng tiền và Các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt L
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán Vốn bằng tiền và Các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt L sẽ giúp ích cho bạn.