Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỒNG NGHỆ VĨNH HƯNG


1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VĨNH HƯNG

I.1.Danh mục hàng bán của công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng

I.2 Thị trường của công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng

1.3.Phương thức bán hàng của công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VĨNH HƯNG

2.1. KẾ TOÁN DOANH THU

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.1.1. Nội dung

2.1.1.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. KẾ TOÁN GIÁ VỒN HÀNG BÁN

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.1.1. Nội dung

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán

2.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.1.1. Nội dung

2.3.2. kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí BH và chi phí QLDN

2.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

2.4.1. Nội dung

2.1.2. Kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.1.3. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh tại công tyCHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VĨNH HƯNG


3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VĨNH HƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VĨNH HƯNG

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng

3.2.5. Điều kiện thực hiện giải pháp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Vĩnh Hưng sẽ giúp ích cho bạn.