Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế STC


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh

1.1.2.1.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Doanh nghiệp Thương mại

1.1.2.2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán Doanh nghiệp Thương mại

1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Doanh nghiệp Thương mại

1.2.1. Đặc điểm kế toán bán hàng

1.2.2.1.Các phương thức bán hàng

1.2.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng

1.2.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

1.2.2.2.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp

1.2.2.3.Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨCÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ STC

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần đầu tư quốc tế STC

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.1.1Giới thiệu chung

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức công ty

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.4.2. Hình thức kế toán của công ty

2.2. Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần đầu tư quốc tế STC

2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tại công ty CPĐT Quốc tế STC

2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty CPĐT Quốc tế STC

2.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty CPĐT Quốc tế STC

2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ STC

3.1. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần đầu tư quốc tế STC

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần đầu tư quốc tế STC


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.