Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát Xây dựng Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HÀ NỘI


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát Xây dựng Hà Nội

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát Xây dựng Hà Nội

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát Xây dựng Hà Nội

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán

1.5.3.Tổ chức vận dụng hình thức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.5.4. Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁTXÂY DỰNG HÀ NỘI

2.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty

2.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất xây lắp

2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp trong kỳ

2.2. Kiểm kê,đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp

2.2.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang

2.2.2. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát xây dựng Hà Nội

2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm hoàn thành

2.2.2.2. phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HÀ NỘI

3.1. Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát xây dựng Hà Nội

3.1.1. Những ưu điểm

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát xây dựng Hà Nội

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Thiết kế và Giám sát sẽ giúp ích cho bạn.