Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty CP Công nghiệp ôt ô - TKV, Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – TKV


1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty CP Công nghiệp ôtô - TKV

1.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty Công nghiệp Ôtô - TKV

1.1.2 Quá trình phát triển của Công ty cp Công nghiệp ôtô – TKV

1.2. - Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty cp công nghiệp ôtô - TKV

1.2.1 Tổ chức bộ máy nhân sự

1.3Quy trình công nghệ sản xuất.- Đặc điểm hoạt động sản xuất

1.4 Tổ chức công tác kế toán của Công ty

1.5 – Các chính sách Kế toán

1.5.1 Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán

1.5.2 - Hệ thống tài khoản sử dụng ở Công ty

1.5.3 - Danh mục sổ kế toán công ty đang sử dụng

1.5.4 - Một số tổ chức hệ thống chứng từ khác

1.5.5 - Đặc điểm tổ chức hệ thống Báo cáo kế toán tại Công ty


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ – TKV

2.1. Đặc điểm tiền lương và các khoản trích theo lương

2.1.1 Đặc điểm tiền lương tại công ty CP Công nghiệp ôtô - TKV

2.1.2 Các khoản trích theo lương của công ty

2.2 Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Yêu cầu

2.2.1 Đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương

a/ Phương pháp chia lương sản phẩm tập thể của Công ty

b/ Phương pháp tính lương sản phẩm cá nhân tại Công ty cổ phần công nghiệp ôTô- TKV

c/ Phương pháp tính lương thời gian tại Công ty cổ phần công nghiệp

đ/ Phương pháp tính lương lương phụ cấp khu vực, tổ trưởng ,an toàn viên. tại Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô -TKV

2.2.2 Phương pháp xác định tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.4 Hạch toán tổng hợp lương và các khoản trích theo lương


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN - KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2.1/ Kiến nghi về chứng từ kế toán

3.2.2/ Kiến nghị về TKKToán

3.2.3/ Kiến nghị về sổ kế toán

3.2.4/ Kiến nghị về báo cáo tài chính

3.2.5 / Kiến nghị về phương pháp tính lương


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty CP Công nghiệp ôt ô - TKV, Thực trạng và gi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty CP Công nghiệp ôt ô - TKV, Thực trạng và gi sẽ giúp ích cho bạn.