Đề tài: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Việt Năng


MỤC LỤC​

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT NĂNG


1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Việt Năng

2. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

3. Đặc điểm quy trình kinh doanh của Công ty

4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty

4.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty

4.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty


PHẦN 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT NĂNG

1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại Công ty

3. Tổ chức công tác kế toán và phương pháp các phần hành kế toán

3.1.Kế toán vốn bằng tiền

3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.3. Kế toán TSCĐ

3.4. Kế toán thuế GTGT

3.5. Báo cáo tài chính


PHẦN 3: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT

1. Thu hoạch

2. Nhận xét

2.1. Những ưu điểm

2.2. Những tồn tại

2.3. Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Việt Năng


Xem Thêm: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Việt Năng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Việt Năng sẽ giúp ích cho bạn.