Đề tài: Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại Công ty Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị Mỏ


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG


1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.1. Chi phi sản xuất kinh doanh

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

1.2. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm

1.2.2. Phân loại giá thành

1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành

1.3. Nhiện vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩn, sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm

1.3.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.3.2. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và hạ gía thành sản phẩm

1.4. Chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệpPHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ


2.1. Tổng quan về công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.4.công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.1.5 Tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty

2.1.6. kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và năm 2009

2.2 Thực trạng quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành tại công ty Phát Triển Công Nghệ Mỏ

2.2.1. Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất và lập kế hoạch hạ giá thành sản phẩm

2.2.2. Thực tạng công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm

2.2.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty


PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GÍA THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

3.1. Kiến nghị 1: Về hình thức sổ kế toán

3.2. Kiến nghị 2: Về việc phân bổ công cụ dụng cụ

3.4.Kiến nghị 4: Về TSCĐ hữu hình đang dùng trong sản xuất kinh doanh

3.5. Kiến nghị 5: Giảm giá thành đơn vị sản phẩm bằng cách giảm chi phí nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm

3.5.1. Biện pháp 1: Giảm chi phí nguyên vật liệu bằng thay đổi công nghệ sản xuất nghiền quặng giản đoạn sang nghiền liên tục

3.5.2. Biện pháp 2: Tăng sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ nhằm giảm chi phí cố định trên 1 đơn vị sản phẩm


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại Công ty Phát Triển Công N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản xuất tại Công ty Phát Triển Công N sẽ giúp ích cho bạn.