Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Hà Dung


MỤC LỤC

​LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG


1.1 ĐẶC ĐIỂM TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

1.1.1 Đặc điểm tiêu thụ

1.1.2 Đặc điểm kết quả tiêu thụ

1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ

1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kết quả tiêu thụ


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

2.1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

2.1.1 Kế toán tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ trực tiếp

2.1.2 Kế toán tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận

2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng

2.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3 Kế toán kết quả tiêu thụ

2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI TIẾT TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

2.3.1 Thực trạng kế toán chi tiết tiêu thụ

2.3.2 Thực trạng kế toán chi tiết kết quả tiêu thụ


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

3.1.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ

3.1.2 Đánh giá thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÀ DUNG

3.2.1 Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán

3.2.2 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.3 Về kế toán tổng hợp

3.2.4 Về kế toán chi tiết

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Hà Dung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Hà Dung sẽ giúp ích cho bạn.