Đề tài: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất nhập khẩu Việt An


LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (1986 ) là mốc son lịch sử mở ra thời kỳ đổi mới của nước ta. Chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Đến nay, công cuộc đổi mới đã tiến hành được gần 20 năm, cùng với thời gian thì nền kinh tế thị trường của nước ta ngày càng phát triển liên tục với tốc độ cao và bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Cùng với những thuận lợi đó cũng còn tồn tại không ít những khó khăn thử thách, kinh tê thị trường có ý nghĩa là phải mở cửa hội nhập, chịu sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Sự cạnh tranh chủ yếu xoanh quanh các vấn đề giá cả và chất lượng sản phẩm. Muốn tồn tại và phát triển thì buộc doanh nghiệp phải luôn đổi mới, cải tiến áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản xuất, đồng thời công tác quản lý kinh tế phải đặc biệt coi trọng nhất là quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành, bởi vì chi phí ảnh hưởng tới lợi nhuận, tài sản, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm chính xác, kịp thời, khoa học, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp là tiền đề rất quan trọng đưa doanh nghiệp tới mục tiêu hiệu quả. Mặt khác, giá thành sản phẩm là một chỉ tieu kinh tế tổng hợp để đánh giá chất lượng hoạt động nhiều mặt của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm là cơ sở để xác định giá bán sản phẩm, đánh giá hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích chi phí, đồng thời còn là căn cứ để xác định kết quả kinh doanh.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý chi phí và giá thành. Qua quá trình thực tập tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất nhập khẩu Việt An, cùng với kiến thức của mình trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện Tài chính em xin được trình bày luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất nhập khẩu Việt An
Luận văn tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận còn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất nhập khẩu Việt An
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất nhập khẩu Việt An
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt đề tài nhưng do thời gian thực tập tại Công ty và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài của em còn có những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của thầy cô để ngày càng hoàn thiện hơn nữa kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Dương Văn Nhạc, các thầy cô giaos trong bộ môn Kế toán doanh nghiệp, cùng toàn thể các thầy cô trong Học viện Tài chính đã hướng dẫn, đào tạo, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu.
Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ Phòng Kế toán – Tài chính Xí nghiệp Sản xuất – Xuất nhập khẩu Việt An đã tạo điều kiện giúp đỡ em thực hiện đề tài này.
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và quản lý giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường.
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
Nhằm phục vụ cho các mục đích quản lý giá thành khác nhau thì giá thành cũng được xem xét dưới những góc độ khác nhau.
1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai định kỳ
1.3.4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT AN
2.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT AN.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2. Đặc điêm tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh
2.1.4. Tổ chức ứng dụng phần mềm kế toán máy.
2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT AN
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp sản xuất – xuất nhập khẩu Việt An
2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT AN
3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT AN
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT AN
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sản xuất – Xuất n sẽ giúp ích cho bạn.