Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH KHCN và SX Thành Nam


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Sự cần thiết của đề tài 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
3. Mục tiêu nghiên cứu . 2
4. Phương pháp nghiên cứu : 2
5. Bố cục của Luận văn tốt nghiệp . 3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qủa kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 4
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 4
1.1.2. Đặc điểm kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong các doanh nghiệp. 4
1.1.3. Yêu cầu quản lí công tác tiêu thụ thành phẩm . 5
1.1.3.1. Yêu cầu quản lí thành phẩm : 5
1.1.3.2. Yêu cầu quản lí tiêu thụ thành phẩm. 6
1.1.4 Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định KQKD 7
1.1.4.1. Vai trò. 7
1.1.4.2. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định KQKD : 7
1.1.4.3. ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm: 8
1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 8
1.2.1. Các phương thức bán hàng. 8
1.2.2. Các phương thức thanh toán. 10
1.3. Giá thành phẩm trong khâu bán. 12
1.4. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 13
1.4.1. Kế toán giá vốn thành phẩm 13
1.4.1.1 Các phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ. 13
1.4.1.1.1. Phương pháp giá đơn vị bình quân: 13
1.4.1.1.2. Phương pháp giá thực tế đích danh. 15
1.4.1.1.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước. 15
1.4.1.1.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước. 15
1.4.1.2. Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ theo phương pháp KKTX 16
1.4.1.2.1. Kế toán giá vốn thành phẩm theo phương thức tiêu thụ trực tiếp. 16
1.4.1.2.2. Kế toán giá vốn thành phẩm theo phương thức gửi hàng. 16
1.4.1.3. Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ theo phương pháp KKĐK 16
1.4.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ. 17
1.4.2.1. Phạm vi tiêu thụ và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: 17
1.4.2.1.1. Phạm vi tiêu thụ. 17
1.4.2.1.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: 18
1.4.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ ở các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 18
1.4.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng ở các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 21
1.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 22
1.4.3.1. Kế toán chiết khấu thương mại 22
1.4.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại 22
1.4.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán. 24
1.4.4. Kế toán chi phí bán hàng. 24
1.4.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 26
1.4.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 28
1.4.6.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 28
1.4.6.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 29
1.4.7 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 30
1.4.7.1 Kế toán thu nhập khác. 30
1.4.7.2 Kế toán chi phí khác. 31
1.4.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 32
1.4.8.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh. 32
1.4.8.2. Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh. 33
1.5. Các hình thức kế toán. 34
1.5.1. Theo hình thức kế toán Nhật ký chung. 34
1.5.2. Theo hình thức Nhật ký-Sổ cái 35
1.5.3. Theo hình thức chứng từ ghi sổ. 35
1.5.4. Theo hình thức Nhật ký chứng từ. 36
1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 38
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT THÀNH NAM . 39
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 39
2.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 40
2.2.1. Chức năng: 40
2.2.2. Nhiệm vụ: 41
2.3. Đặc điểm tổ chức quản lí, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở TNHH KHCN và SX Thành Nam. 41
2.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lí: 41
2.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 42
2.3.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 44
2.3.4. Quy trình sản xuất một số loại sản phẩm chủ yếu của công ty. 45
2.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 45
2.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán: 45
2.4.2. Chính sách kế toán tại công ty: 47
2.4.2.1. Chế độ kế toán : 47
2.4.1.2.Hình thức kế toán áp dụng : 47
2.4.1.3. Chế độ báo cáo tài chính vận dụng: 50
2.5. Tình hình hoạt động của đơn vị những năm gần đây. 50
2.5.1. Đặc điểm về lao động . 50
2.5.2. Tình hình vốn. 51
2.5.3. Tình hình kinh doanh. 51
2.6. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH KHCN và SX Thành Nam. 53
2.6.1. Đặc điểm kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH KHCN và SX Thành Nam. 53
2.6.2. Đặc điểm thành phẩm và quản lý thành phẩm tại công ty. 53
2.6.2.1. Đặc điểm thành phẩm sản xuất tại công ty. 53
2.6.2.2. Quản lý thành phẩm sản xuất ở công ty. 54
2.6.3. Thủ tục luân chuyển chứng từ tại công ty TNHH KHCN và SX Thành Nam 54
2.7. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty. 55
2.7.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại công ty. 55
2.7.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 56
2.7.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 70
2.7.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 84
2.7.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 84
2.7.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 84
2.7.5.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 91
2.8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 94
2.8.1 . Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 94
2.8.2 . Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 95
2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 97
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHCN VÀ SX THÀNH NAM . 100
3.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH KHCN và SX Thành Nam: 100
3.1.1. Về ưu điểm: 100
3.1.2. Về hạn chế: 101
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 102
3.2.1. Những nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty: 102
3.2.2. Một số kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty: 103
KẾT LUẬN 109

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qủa kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm
Tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh, là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá. Nói khác đi, tiêu thụ thành phẩm là quá trình doanh nghiệp chuyển giao hàng hoá của mình cho khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh nghiệp.
Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, hàng hoá bán được là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá thành hạ thì hàng hoá của doanh nghiệp tiêu thụ nhanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp một vị trí vững chắc trên thị trường.
1.1.2. Đặc điểm kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong các doanh nghiệp.
Bán hàng hay tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất, là giai đoạn có tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .Thành phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra bán được nhiều sẽ bù đắp được những chi phí doanh nghiệp bỏ ra, giúp doanh nghiệp thu hồi lại vốn để tiếp tục tái sản xuất sản phẩm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới có điều kiện để nâng cao và phát triển sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngược lại, nếu sản phẩm sản xuất ra không được thị trường chấp nhận , không bán được sẽ gây ứ đọng vốn, dẫn đến sản xuất bị ngưng trệ, quay vòng vốn chậm, không có vốn để tiếp tục quá trình tái sản xuất . Nếu tình trạng đó không được khắc phục, lâu ngày sẽ dẫn doanh nghiệp đến bờ vực của sự phá sản. Do vậy, với bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn đứng vững trên thị trường phải luôn xác định được khả năng của doanh nghiệp mình, doanh nghiệp sẽ kinh doanh mặt hàng nào, đối tượng phục vụ là ai, kinh doanh theo hình thức nào . tức là doanh nghiệp phải hoạch định được chiến lược kinh doanh của mình từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh có như vậy mới đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH KHCN và sản x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH KHCN và sản x sẽ giúp ích cho bạn.