Đề tài: Tổ chức công tác kế toán NVL Công ty TNHH TM Tân Đại Lợi


LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm, đặc điểm NVL
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán NVL
1.2.1. Yêu cầu của công tác quản lý NVL trong các doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của kế toán NVL
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp
1.3. Phân loại và tính giá NVL
1.3.1. Phân loại NVL Trong quá trình sản xuất sản phẩm, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại NVL khác nhau nên để thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán, cần thiết phải phân loại vật liệu.
1.3.1.1. Phân loại NVL theo tính chất và công dụng
1.3.1.2. Phân loại theo nguồn cung cấp
1.3.2. Tính giá NVL
1.3.2.1. Tính giá NVL nhập kho
1.3.2.2. Tính giá NVL xuất kho theo giá thực tế
1.3.2.3. Đánh giá NVL theo giá hạch toán
1.4. Tổ chức kế toán NVL
1.4.1. Kế toán chi tiết NVL
1.4.1.1. Chứng từ sử dụng
1.4.1.2. Số kế toán chi tiết NVL .
1.4.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL
1.4.2.1. Phương pháp thẻ song song
1.4.2.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển
1.4.2.3. Phương pháp sổ số dư
1.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.1. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp hạch toán
1.5.2.1. Hạch toán kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX
1.5.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK
1.6. Các hình thức tổ chức ghi sổ kế toán
1.6.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.6.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.6.3. Hình thức Nhật ký chung
1.6.4. Hình thức nhật ký chứng từ
1.6.5. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG II
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY TNHH TM TÂN ĐẠI LỢI
I. VÀI NÉT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM TÂN ĐẠI LỢI
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3. Một số kết quả hoạt động của Công ty TNHH TM Tân Đại Lợi
4. Tổ chức công tác quản lý của công ty
5.1. Mô hình tổ chức kế toán của công ty
6. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Công ty TNHH TM Tân Đại Lợi
II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI LỢI.
1. Phân loại và công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty:
1.1. Phân loại nguyên vật liệu.
1.2. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu:
1.3. Đánh giá nguyên vật liệu.
1.3.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho.
1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho.
1.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty.
1.4.1. Chứng từ sử dụng.
1.4.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu.
1.5. Kế toán tổng hợp vật liệu tại Công ty.
1.5.1. Các tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.
1.5.2. Kế toán tổng hợp nhập - xuất và phân bổ NVL.
CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TAI CÔNG TY TNHH TM TÂN ĐẠI LỢI
1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
2. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH TM Tân Đại Lợi
2.1. Ưu điểm:
2.2. Những mặt tồn tại:
3. Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH TM Tân Đại Lợi.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH thương mại Tân Đại Lợi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH thương mại Tân Đại Lợi sẽ giúp ích cho bạn.