Đề tài: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty cổ phần chè Kim Anh.


Chương 1:Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1.Thành phẩm, phân loại và đánh giá thành phẩm
1.1.1.1.Khái niệm về thành phẩm:
1.1.1.2.Phân loại và đánh giá thành phẩm
1.1.2.Tiêu thu thành phẩm và các phương thức tiêu thụ thành phẩm
1.1.2.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm:
1.2.2.2.Các phương thức tiêu thụ thành phẩm.
1.2.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu:
1.1.3.Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
1.1.3.1. Yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1.2.Nội dung tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.2.1.Kế toán thành phẩm.
1.2.1.1.Kế toán chi tiết thành phẩm:
1.2.1.2.Kế toán tổng hợp thành phẩm:
1.2.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm và các khoản giảm trừ doanh thu tiêu thụ
1.2.2.1. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng:
1.2.2.2.Trình tự kế toán tiêu thụ thành phẩm:
1.2.3.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.5.Kế toán chi phí hoạt động tài chính .
1.2.6.Kế toán xác định kết quả HĐSXKD
1.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán thànhphẩm , tiêu thụ thành phẩm ở doanh nghiệp sản xuất
Chương II:
Thực trạng công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm ở công ty cổ phần chè Kim anh.2.1.Đặc điểm, tình hình chung của công ty cổ phần chè Kim Anh.
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.1.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty.
2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
dụng ở công ty:
2.2.Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ở công ty cổ phần chè Kim Anh.
2.2.1.Kế toán thành phẩm.
2.2.1.1.Đặc điểm thành phẩm của Công ty.
2.2.1.2.Phân loại và đánh giá thành phẩm ở Công ty
2.2.1.3. Chứng từ hạch toán và trình tự luân chuyển chứng từ:
2.2.1.4.Kế toán chi tiết thành phẩm.
2.2.1.5.Kế toán tổng hợp thành phẩm
2.2.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm.
2.2.2.1.Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm và phương thức thanh toán ở công ty:
2.2.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng.
2.2.2.2.1.Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm.
2.2.2.2.2.Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
2.2.2.2.3.Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm:
2.2.2.3.Kế toán thuế tiêu thụ và các khoản giảm trừ doanh thu.
2.2.2.3.1.Kế toán thuế tiêu thụ:
2.2.2.3.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
2.2.2.3.2.1. Kế toán hàng bán bị trả lại:
2.2.2.3.2.2 Kế toán giảm giá hàng bán:
2.2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty
2.2.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng .
2.2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.2.2.5.Kế toán chi phí hoạt động tài chính.
2.2.2.6.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ .
Chương 3:
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty cổ phần
chè kim anh.
3.1.Đánh giá chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty cổ phần chè Kim Anh.
3.2 Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty CP chè Kịm Anh
3.3. Những vấn đề cần hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty CP chè Kim Anh
3.4.Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty cổ phần chè Kim Anh.
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty cổ phần chè Kim Anh. "
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty cổ phần chè Kim Anh. " sẽ giúp ích cho bạn.