Đề tài: Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích GTSP tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự


Lời nói đầu
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích GTSP trong doanh nghiệp sản xuất
1.1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích GTSP trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. GTSP và vai trò của chỉ tiêu GTSP trong quản lý kinh tế ở doanh nghiệp sản xuất
1.1.2. Phân tích GTSP và vai trò của phân tích GTSP trong doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán giá thành và phân tích GTSP
1.2. Nội dung công tác kế toán giá thành và phân tích GTSP trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Tổ chức công tác kế toán giá thành
1.2.2. Tổ chức phân tích GTSP trong doanh nghiệp
Chương 2 : Thực tế tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích GTSP tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
2.1. Đặc điểm chung của Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý
2.1.3. Đăc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
2.2. Thực trạng về tổ chức công tác chi phí sản xuất ở Công ty cơ khí Ngô Gia Tự.
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
2.2.2. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở Công ty cơ khí Ngô Gia Tự.
2.2.3. Các đối tượng quản lý liên quan đến tổ chức kế toán chi phí sản xuất của Công ty
2.2.4. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.5. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung.
2.2.7. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty
2.3 Thực trạng về tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí Ngô gia Tự
2.3.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành
2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang
2.3.3. Kỹ thuật tính giá thành.
2.4. Thực trạng công tác phân tích giá thành của toàn bộ sản phẩm ở Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
Chương 3
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán GT và phân tích GTSP tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự

3.1 Nhận xét về công tác kế toán giá thành và phân tích GTSP tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán GT và phân tích GTSP ở Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự sẽ giúp ích cho bạn.