Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình


MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP . 1
I. Bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp . 1
1.1. Bán hàng và vai trò của bán hàng trong doanh nghiệp . 1
1.2. Ý nghĩa của kết quả bán hàng đối với doanh nghiệp . 2
1.3. Yêu cầu của quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 2
1.4. Phương thức bán hàng 3
1.5. Doanh thu bán hàng 4
II. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 8
2.1. Các nguyên tắc cần quán triệt trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8
2.2. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 9
2.3. Chứng từ và các tài khoản kế toán sử dụng 9
2.4. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 11
2.5. Tổ chức kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh 11
2.6. Sổ kế toán và báo cáo kế toán . 12
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình . 14
I. Khái quát chung về Công ty 14
1.1. Quá trình phát triển và hình thành của Công ty . 14
1.2. Lĩnh vực kinh doanh chung . 15
1.3. Quy trình sản xuất 15
1.4. Đặc điểm kinh tế . 15
II. Tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty . 15
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý . 16
2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dược vật tư y tế Thái Bình . 17
2.3. Hình thức sổ kế toán và phương pháp kế toán 18
2.4. Hệ thống chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ . 18
2.5. Hệ thống báo 19
III. Thực trạng công tác kế toán, bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình 19
3.1. Kế toán bán hàng của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình . 19
3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 25
Chương III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình . 28
I. Nhận xét và đánh giá chung 28
1. Nhận xét về bộ máy quản lý của Công ty 28
2. Ưu điểm 28
3. Nhược điểm 29
II. Kiến nghị và đề xuất 29


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế sẽ giúp ích cho bạn.