Đề tài: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long


Chương1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,
TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng (KTTP ,TTTP & XĐKQBH) trong các doanh nghiệp( DN) sản xuất.
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội. Đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động khác nhau và có mối quan hệ với nhau như: chính trị, văn hoá, tôn giáo, khoa học kỹ thuật Xã hội càng phát triển, các hoạt động nói trên càng phong phú và phát triển ở trình độ cao hơn. Nhưng trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của lịch sử, trước khi tiến hành các hoạt động đó loài người phải sống, muốn sống phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở và những thứ cần thiết khác. Để có những thứ đó cần phải tạo ra chúng, có nghĩa là phải sản xuất ra chúng. Hơn thế nữa, không phải sản xuất một lần mà phải sản xuất không ngừng với quy mô ngày càng mở rộng, đó là quá trình tái sản xuất xã hội.
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,
TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác
1.1.1 Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm (TP).
1.1.2 Bán hàng và yêu cầu quản lý bán hàng.
1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng.
1.2. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng trong DN sản xuất.
1.2.1. Kế toán thành phẩm.
1.2.1.1. Yêu cầu của kế toán thành phẩm.
1.2.1.2. Đánh giá thành phẩm.
1.2.1.3. Kế toán chi tiết thành phẩm.
1.2.1.3.1. Chứng từ kế toán:
1.2.1.3.2. Kế toán chi tiết thành phẩm:
1.2.4.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm.
1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm (bán hàng).
1.2.2.1 Doanh thu bán hàng (DTBH) và các phương thức bán hàng.
1.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng.
1.2.2.2.1. Chứng từ, tài khoản sử dụng.
1.2.4.3.2. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán.
1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
1.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng.
1.2.4.2 Kế toán chi phí quản lý DN .
1.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.2.8. Hệ thống sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm.
CHƯƠNG II
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy:
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất.
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý.
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất.
2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán của nhà máy
2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
2.2.1.Kế toán thành phẩm ở nhà máy
2.2.1.1. Đặc điểm thành phẩm và đánh gía thành phẩm ở nhà máy
2.2.1.2 Kế toán chi tiết thành phẩm:
2.2.1.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm.
2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm (Kế toán bán hàng).
2.2.2.1. Phương thức bán hàng.
2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng.
2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
2.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán.
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng.
2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
1.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG III
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
3.1. Nhận xét về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại nhà máy thuốc lá Thăng Long
3.1.1.Những thành tựu đạt được:
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục.
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại Nhà máy th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại Nhà máy th sẽ giúp ích cho bạn.