Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thành


Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1.CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHÂN LOẠI CPSX TRONG DNSX
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất (CPSX)
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất.
1.2 . GIÁ THÀNH VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH TRONG DNSX
1.2.1 Khái niệm giá thành
1.2.2. Các loại giá thành
1.2.3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm
1.3 ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CPSX VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH.
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
1.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.4.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.
1.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn Doanh nghiệp.
1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG
1.6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.6.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.6.2. Phương pháp tính giá thành phân bước.
1.7. SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
1.7.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy
Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất tại công ty.
2.1.3. Tổ chức công tác quản lý công ty
2.1.4. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH
2.2.1. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty.
Ch­ương 3
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH
3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
3.1.1. Những ­­ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm
3.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hà Thành
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư p sẽ giúp ích cho bạn.