Đề tài: Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ và một số giải pháp hoàn thiện việc hạch toán kế toán Tài sản cố định tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I. Lý luận chung về hạch toán kế toán TSCĐ với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp 1
I. Những vấn đề chung về TSCĐ . 1
1.1. Khái niệm, đặc điểm yêu cầu quản lý TSCĐ trong DN sản xuất 1
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán kế toán TSCĐ trong DN 1
1.3. Phân loại và đánh giá TSCĐ trong DN 2
II. Hạch toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ . 7
III. Hạch toán kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ . 8
IV. Hạch toán kế toán khấu hao TSCĐ 10
V. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán TSCĐ 14
VI. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 14
Chương II. Thực trạng hạch toán kế toán TSCĐ với vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định . 16
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại "Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định 16
1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 16
1.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh quy trình công nghệ 17
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 18
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định . 20
II. Tình hình hạch toán kế toán tài sản cố định ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định . 22
2.1. Đặc điểm tài sản cố định và phân loại tài sản cố định ở doanh nghiệp 22
2.2. Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định 24
2.3. Kế toán khấu hao sửa chữa lớn tài sản cố định . 27
III. Tình hình quản lý sử dụng TSCĐ và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định 28
Chương III. Một số đề xuất và giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định 30
I. Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định . 30
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định 32
KẾT LUẬN .


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ và một số giải pháp hoàn thiện việc hạch toán kế toán Tài sản cố định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ và một số giải pháp hoàn thiện việc hạch toán kế toán Tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.