Đề tài: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ


MỤC LỤC

Chương 1: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ 1
1.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ: 1
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 1
1.1.1. Lịch sử hình thành: . 1
1.1.2. Các thời kỳ phát triển của Công ty: 2
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà: 3
1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty: 5
1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty. . 7
1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty: . 7
2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ . 9
2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuát và đối tượng tính giá thành ở Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà . 9
2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: . 9
2.1.2. Đối tượng tính giá thành 10
2.2. Tổ chức kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 10
2.2.1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu 10
2.2.2. Tài khoản sử dụng : . 11
2.2.3. Chứng từ sử dụng: . 12
2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 15
2.3.1. Nội dung chi phí nhân công trực tiếp: 15
2.3.2: Tài khoản sử dụng: 16
2.3.3: Chứng từ sử dụng: 17
2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung: . 21
2.4.1. Nội dung chi phí sản xuất chung: . 21
2.4.2. Tài khoản sử dụng: 21
2.4.3. Trình tự kế toán chi phí sản xuất chung . 22
2.4.3.1. Kế toán chi phí nhân viên Nhà máy . 22
2.4.3.2. Kế toán chi phí vật liệu phục vụ sản xuất chung: 23
2.4.3.2. Kế toán chi phí vật liệu phục vụ sản xuất chung: 23
2.4.3.3. Kế toán chi phí dụng cụ sản xuất phục vụ sản xuất 25
2.4.3.4: Kế toán chi phí khấu hao TSCĐ: 26
2.4.3.5. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài: . 27
2.4.3.6. Kế toán chi phí bằng tiền khác: . 29
2.4.3.7. Phân bổ chi phí sản xuất chung 30
2.5. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 31
2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất từng sản phẩm của từng nhà máy: 32
2.5.2. kết toán tổng hợp chi phí sản xuất từng nhà máy: . 32
2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp: . 33
2.6. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở. 33
2.7. Tình hình thực tế về công tác tính giá thành SP ở công ty :. 36
Chương 2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ: 40
1.SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ: . 40
1.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 40
1.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 40
2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG
XUÂN HOÀ:
. 41
2.1 Ưu điểm: 41
2.2 Nhược điểm: . 42
3 . MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG XUÂN HOÀ: . 43
3.1 Ý kiến 1: Về việc trích trước tiền lương nghỉ phép: . 43
3 .2 Ý kiến 2 : Về việc hạch toán chi phí trả trước : 45
3.3 Ý kiến 3 : Về phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ : 46
3.4 Ý kiến 4 :Về việc thực hiện thông tư : 46
PHẦN KẾT . 48


Xem Thêm: Tình hình thực tế tổ chức kế toán chi phí và giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng xuân hoà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế tổ chức kế toán chi phí và giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng xuân hoà sẽ giúp ích cho bạn.