Đề tài: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty In Tài chính


MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu
3
Phần I. Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp.
6
A. Nhứng vấn đề chung về NVL
6
I. Khái niệm, đặc điểm chung về NVL
6
1. Khái niệm chung
6
2. Đặc điểm Nguyên vật liệu
6
II. Nhiệm vụ tổ chức quản lý hạch toán NVL
6
1. Yêu cầu quản lý NVL
7
2. Nhiệm vụ hạch toán NVL
8
III. Phân loại, tính giá NVL
8
1. Phân loại NVL
8
2. Tính giá NVL
9
B. Kế toán chi tiết NVL
13
I. Phương pháp thẻ song song
13
II. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
16
III. Phương pháp sổ số dư
18
C. Hạch toán tổng hợp NVL
19
I. Hạch toán tổng hợp về NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên
19
1. Tài khoản sử dụng
19
2. Chứng từ sử dụng
20
II. Hạch toán tổng hợp về NVL theo phương pháp kê khai định kỳ
21
1. Tài khoản sử dụng
21
2. Phương pháp hạch toán
22
D. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán kế toán NVL.
22
I. Hình thức sổ Nhật ký – Chứng từ
II. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
23
23
III. Hình thức Chứng từ ghi sổ
24
IV. Hình thức Nhật ký chung
24
Phần II: Tình hình thực tế công tác hạch toán kế toán NVL tại Công ty In Tài Chính
25
A. Đặc điểm tình hình chung ở Công ty In Tài Chính
25
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
25
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty In Tài Chính.
27
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm
27
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
30
III. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty In Tài Chính
33
IV. Hệ thống sổ kế toán
35
V. Một số nội dung cơ bản khác
37
B. Thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty In Tài Chính
38
I. Đặc điểm và tình hình quản lý NVL ở Công ty ITC
38
1. Đặc điểm NVL của Công ty
38
2. Công tác quản lý NVL ở Công ty
39
II. Phân loại vật liệu
40
III. Đánh giá NVL
42
1. Giá vốn thực tế NVL nhập kho
42
2. Giá vốn thực tế NVL xuất kho
43
IV. Thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ sử dụng
44
1. Thủ tục nhập kho vật liệu
44
2. Thủ tục xuất kho NVL
47
V. Hạch toán NVL tại kho
54
VI. Hạch toán vật liệu tại phòng kế toán
56
1. Tổ chức nhập liệu
56
2. Tổ chức xem, in sổ sách, báo cáo kế toán
59
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty In Tài Chính.
65
I. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán NVL ở Công ty
65
1. Nhứng mặt tích cực
65
2. Những mặt hạn chế
66
II. Những đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL ở Công ty In Tài Chính.
67
Kết luận
72


Xem Thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty In Tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty In Tài chính sẽ giúp ích cho bạn.