Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư và Thương mại Vạn Xuân


MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần thứ nhất: tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty.
1.1. Giới thiệu chung về công ty đầu tư và thương mại vạn xuân.
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty đầu tư và thương mại vạn xuân.
1.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý.
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty
1.2. Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Đầu tư và Thương mại Vạn Xuân.
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty.
1.2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động cho lao động trực tiếp sản xuất.
1.2.3. Hạch toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động cho lao động gián tiếp sản xuất.
1.2.4. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động.
1.2.5.Quản lý tiền lương tại Công ty.
Phần thứ hai: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu tư và Thương mại Vạn Xuân.
2.1. Đánh giá về công tác quản lý và hạch toán lao động tiền lương tại Công ty Đầu tư và Thương mại Vạn Xuân.
2.1.1. Những thành tựu đạt được .
2.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại.
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động cho Công ty.
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư và Thương mại Vạn Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư và Thương mại Vạn Xuân sẽ giúp ích cho bạn.