Đề tài: thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại nhà khách dân tộc.


MỤC LỤC
A_ LỜI MỞ ĐẦU
B_ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Chương I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1/ vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.2/ phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuat kinh doanh
1.3/ ý nghĩa tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ choc lao dộng
1.4/ các kháI niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo tiền lương
1.4.1/ các kháI niệm
1.4.2/ ý nghĩa của tiền lương
1.4.3/ quỹ tiền lương
1.5/ các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng kinh phí công đoàn,BHXH,BHYT
1.5.1/ chế độ nhà nước quy định về tiền lương
1.5.2/ chế độ của nhà nước quy định về các khoản tính theo tiền lương
1.5.3/ chế độ tiền ăn giữa ca
1.5.4/ chế độ tiền thưởng quy định
1.6/ các hình thức tiền lương
1.6.1/ hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động
1.6.2/ hình thức tiền lương trả theo sản phẩm
Chương II. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại nhà khách dân tộc
2.1/ đặc điểm chung của doanh nghiệp và kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo tiền lương
2.2.1/ công tác tổ choc và quản lý lao dộng ở doanh nghiệp
2.2.2/ nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp
2.2.3/ hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH
Chương III. Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương


Xem Thêm: thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại nhà khách dân tộc.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại nhà khách dân tộc. sẽ giúp ích cho bạn.