Đề tài: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và khoản trích theo lương ở công ty cổ phần khảo sát thiết kế và xây dựng miền bắc


PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo tiền lương
1.1 1.Các khái niệm:
1.1.2. Ý nghĩa của tiền lươmg :
1.1.3: Quỹ tiền lương
1.1.4.Các chế độ về tiền lương và trích lập và sử dụng kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, tiền ăn giữa ca của nhà nước quy định
1.2 Các hình thức tiền lương
1.2.1. khái niệm hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động
1.2.2. Hình thức tiền lương thời gian và phương pháp tính lương:
1.2.2Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm
2.3. Nhiệm vụ kế toán tiềnn lương và các khoả trích tính theo lương
PHẦN II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MIỀN BẮC
2.1. Khái quát chung về đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty cổ phần khảo sát thiết kế và xây dựng miền Bắc
2.1.1. Sự hình thành và phát triển Công ty CP khảo sát thiết kế và thương mại Miền Bắc2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ Phần khảo sát thiết kế và thương mại Miền Bắc.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty cổ phần khảo sát thiết kế và thương mại Miền Bắc.
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần khảo sát thiết kế và thương mại Miền Bắc.
2.2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2.2 Hệ thống chứng từ kế toán
2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán
2.2.4. Hệ thống sổ kế toán
2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán
2.3.Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế và thương mại Miền Bắc
2.3.1.Cách cho người lao động
2.3.2 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
2.3.3. Kế toán tổng hợp tiền lương
2.3.4 Luân chuyển chứng từ và kế toán thanh toán tiền lương
2.3.5. Kế toán quỹ, BHYT, BHXH, KPCĐ
PHẦN 3 : MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ TM MIỀN BẮC
3.1. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần khảo sát thiết kế và thương mại Miền Bắc
3.1.1. Đánh giá tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty
3.1.2. Đánh giá kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Khảo sỏt TK & TM Miền Bắc
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương tại công ty cổ phần khảo sát thiết kế và xây dựng miền Bắc
Kết Luận


Xem Thêm: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và khoản trích theo lương ở công ty cổ phần khảo sát thiết kế v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và khoản trích theo lương ở công ty cổ phần khảo sát thiết kế v sẽ giúp ích cho bạn.