Đề tài: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hương Thịnh


Mục lục
Lời Mở đầu . 1
Phần I: Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Hương Thịnh 2
I. Đặc điểm chung về hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Hương Thịnh 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 2
2. Nội dung, đặc điểm hoạt động kinh doanh 2
II. Tổ chức quản lý của công ty cổ phần Hương Thịnh . 3
1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 3
2. Quá trình sản xuất sản phẩm của công ty . 6
III. Tổ chức kế toán công ty cổ phần Hương Thịnh . 8
1. Tổ chức bộ máy kế toán 8
2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 9
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong công ty cổ phần Hương Thịnh 14
I. Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất kinh doanh của công ty 14
1. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty . 14
2. Nội dung về công tác quản lý chi phí sản xuất tại công ty 17
II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty 17
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất len của công ty 17
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 18
2.1. Kế toán chi phí vật liệu trực tiếp . 18
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 24
2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 28
2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty . 38
III. Phương thức tính giá thành tại công ty .41
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm len sản xuất ra 41
2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính 41
3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 42
Phần III Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 57
I. Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 57
II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty . 60
Kết luận chung . 67
Danh mục tài liệu tham khảo .70


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.