Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty công nghệ đa ngành


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II: CƠ SỎ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA CHUYấN ĐỀ
2.1 Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
2.2: Phân loại lao động trong sản xuất kinh doanh
A, Phân loại lao động theo thời gian lao động.
B Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất.
2.3: Ý nghĩa tác dụng và công tác quản lý lao động, tổ chức lao động với doanh nghiệp
2.4: Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo tiền lương
2.4.2:Ý nghĩa của tiền lươmg
2.4.3: Quỹ tiền lương
2.5: Các chế độ về tiền lương và trích lập và sử dụng kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, tiền ăn giữa ca của nhà nước quy định:
2.6: Các hình thức tiền lương
2.6.1 Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm
2.7: Nhiệm vụ kế toán tiềnn lương và các khoả trích tính theo lương
2.8 Nội dung và phương pháp tính trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
2.9 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
2.10: Kế toán tổng hợp tiền lương :
C> Tài khoản 338- phải trả phải nộp khác
PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công nghệ đa ngành.
3.1 Đặc điểm chung của doanh nghiệp.
3.2 Thực tế công tác quản lý lao động và kế toán tiền lương các khoản tính trích theo lương
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty công nghệ đa ngành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty công nghệ đa ngành sẽ giúp ích cho bạn.