Đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty du lịch Hạ Long


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu. 4
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản 6
trích theo lương trong doanh nghiệp
I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 6
1. Khái niệmvề tiền lương 7
2. Vai trò của tiền lương .7
3. Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 8
Kinh phí công đoàn.
4. Các nhân tố ảnh hưởng 11
II. Các hình thức trả lương 14
1. Trả lương theo thời gian 15
2. Trả lương theo sản phẩm .16
III.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .18
Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty du lịch Hạ Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty du lịch Hạ Long sẽ giúp ích cho bạn.