Đề tài: Thực trạng kế toán thuế giá trị tăng tại công ty tm và pt công nghệ Trường Thịnh


Chương 1
Lí LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1. Lý thuyết chung về thuế giá trị gia tăng:
Theo Luật thuế GTGT, thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thm của hàng hóa, dịch vụ phỏt sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Vấn đề cơ bản nhất khi nghiên cứu bản chất của thuế giá trị gia tăng là phải xác định được thành phần GTGT ở mỗi giai đọan sản xuất trong kinh doanh. Có như vậy mới tính một cách chính xác được số thuế của giai đoạn đó.
Giá trị gia tăng là phần trị giá mới được tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó đựơc xác định bằng chênh lệch giữa tổng giá trị sản xuất và tiêu thụ với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng:
MỤC LỤC
Lời mở đầu . 3
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1 lý luận chung về giá trị gia tăng . 5
1.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng . 11
1.2.1. Nguyên tắc chung: . 11
1.2.2. Hoá đơn chứng từ: . 12
1.2.3. Tài khoản kế toán 14
1.2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . 17
1.2.5. Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quyết toán thuế giá trị gia tăng
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRỈỂN CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
2.1. Tổng quan về Công ty Thương mại và phát triển Công nghệ Trường Thịnh 26
2.1.1. Khái quát về Công ty thương mại và phát triển công nghệ Trường Thịnh 26
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty thương mại và phát triển công nghệ Trường Thịnh . 26
2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty . 27
2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của Công ty
2.1.5. Đặc điểm công tác kế toán của công ty 29
2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty thương mại và phát triển công nghệ Trường Thịnh
2.2.1. Phương pháp tính thuế và thuế suất áp dụng tại công ty Luật giá trị gia tăng tại công ty . 32
2.2.2. Tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào 33
2.2.3. Kế toán thuế GTGT đầu ra 37
2.2.4. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng phải nộp 41
2.2.5. Kê khai, nộp thuế 41
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
3.1. Một số nhận xét về kế toán giá trị gia tăng tại Công ty . 43
3.2. Một số ý kiến đúng giúp đối với kế toán giá trị gia tăng tại Công ty thương mại và phát triển công nghệ Trường Thịnh
Kết luận: 50
Danh mục tài liệu tham khảo 51


Xem Thêm: Thực trạng kế toán thuế giá trị tăng tại công ty tm và pt công nghệ Trường Thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán thuế giá trị tăng tại công ty tm và pt công nghệ Trường Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.