Đề tài: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty xi măng Hà Giang


MỤC LỤC


Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XI MĂNG HÀ GIANG 2
I. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xi măng Hà giang có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xi măng Hà giang. 2
2. Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật tại Công ty Xi măng Hà Giang. 4
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Xi măng Hà Giang. 8
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống sổ kế toắn tại công ty xi măng Hà Giang. 11
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 11
2. Đặc điểm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 13
3. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 15
4. Đặc điểm tổ chức bộ sổ sách kế toán tại Công ty Xi măng Hà Giang. 18
5. Đặc điểm tổ chức báo cáo tài chính . 21

PHẦN II: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XI MĂNG HÀ GIANG 23
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty xi măng Hà Giang 23
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty. 23


3 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tai công ty xi măng Hà Giang 54
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XI MĂNG HÀ GIANG 58
Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty xi măng Hà giang. 58
1. Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán. 58
2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty xi măng Hà Giang 60
KẾT LUẬN 71


Xem Thêm: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty xi măng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty xi măng sẽ giúp ích cho bạn.