Đề tài: Cải tiến công tác trả luơng tại công ty Cổ Phần Len Hà Đông


Mục lục
Nội dung Trang
LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TRONG TỔ CHỨC . 2
I.MỘT S Ố KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TRONG TỔ CHỨC 2
1.Khái niệm cơ bản 2
1.1.Khái niệm về tiền lương, tiền công 2
1.2.Tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế . 3
1.3Tiền lương tối thiểu . 4
2.Bản chất của tiền lương, tiền công 4
3.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương, tiền công . 5
3.1.Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 5
3.2.Yếu tố thuộc về tổ chức 6
3.3.Yếu tố thuộc về công việc . 6
3.4.Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 7
4.Tầm quan trọng của tiền lương, tiền công . 7
5. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền tiền lương, tiền công 9
6. Ảnh hưởng của tiền công, tiền lương đến và hiệu quả của tổ chức . 10
6.1.Ảnh hưởng của tiền công, tiền lương đến thực hiện công việc 10
6.2.Ảnh hưởng của tiền công, tiền lương đến sử dụng ngày công, giờ công 11
6.3.Tiền công, tiền lương và thuyên chuyển lao động 11
II.CÁC CH Ế ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG . 12
1.Chế độ tiền lương cấp bậc 12
2.Chế độ tiền lương chức vụ 15
III.CƠ SỞ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TR CÔNG TRONG T CHỨC 17
1.Đánh giá công việc 17
2.Trình tự xây dựng hệ thống trả công của doanh nghiệp 18
IV.CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG, TRẢ LƯƠNG . 19

1.Hình thức trả lương theo thời gian . 19
2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 20
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ CÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG 25
I.ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LEN HÀ ĐÔNG 25

1.Khái quát tình hình tổ chức quản lý kinh doanh ở Công ty len Hà Đông 25
1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 25
1.2. Cơ c ấu về lao động 28
1.3.Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Nhà máy Len Hà Đông 29
1.3.1.Đặc điểm về tổ chức quản lý . 29
1.3.2Đặc điểm tổ chức sản xuất . 34
2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 36
II.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ CÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG . 37
1.Xây dựng quỹ lương 37
1.1.Xác định quỹ lương hàng tháng chi trả cho cán bộ công nhân viên trong công ty 37
1.2.Phương pháp lập kế hoạch quỹ lương 39
1.3.Quản lý quỹ tiền lương . 41
2.Quy chế trả luơng tại công ty cổ phần Len Hà Đông 42
2.1.Nguyên tắc trả lương 42
2.2.Các hình thức trả lương tại công ty cổ phần Len Hà Đông 43
2.2.1.Hình thức trả lương theo thời gian 43
2.2.2.Hình thức trả luơng theo sản phẩm . 48
3.Đánh giá hiệu quả của công tác trả lương 55
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG 60
I.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY . 60
II.KẾ HOẠCH HÓA LAO ĐỘNG, KẾ HOẠCH HÓA QUỸ LƯƠNG . 61

1.Kế hoạch lao động 61

2.Kế hoạch quỹ lương 61
3.Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm . 62
III.GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC TRẢ LUƠNG, TRẢ CÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LEN HÀ ĐÔNG . 62
1.Cải tiến công tác trả lương cho cán bộ quản lý 62
2.Cải tiến công tác trả lương cho công nhân hưởng lương theo sản phẩm 69
2.1.Cải tiến điều kiện tính lương theo sản phẩm . 69
2.2.Cải tiến cách trả lương theo sản phẩm tập thể 72
KIẾN NGHỊ 77
LỜI KẾT 78
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 79


Xem Thêm: Cải tiến công tác trả luơng tại công ty Cổ Phần Len Hà Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải tiến công tác trả luơng tại công ty Cổ Phần Len Hà Đông sẽ giúp ích cho bạn.