Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Phú. "


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY 4
1-Lịch sử phát triển 4
2-Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh 5
3.Một số chỉ tiêu đơn vị đã đạt được . 7
4-Chức năng và nhiệm vụ của công ty 8
5-Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp . 10
Chức năng của phòng kế toán . 10
PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU . 12
1-Lý do chọn chuyên đề 12
2.Vai trò nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu, vật liệu . 13
3-Kế toán chi tiết nguyên vật liệu . 17
4-Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 19
Phương pháp hạch toán 33
PHẦN 3: KẾT LUẬN 67


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Phú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Phú sẽ giúp ích cho bạn.