Đề tài: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không – ACC


MỤC LỤC

Bản sao kê chữ viết tắt
Lời nói đầu
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1
1.1.Đặc điểm hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1
1.2.Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp. 3
1.2.1.Khái niệm chi phí sản xuất. 3
1.2.2.Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp. 4
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 5
1.3.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6
1.3.1.Phân loại chi phí sản xuất. 6
1.3.2.Phân loại giá thành sản phẩm. 8
1.4. Hạch toán chi phí sản xuất. 11
1.4.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 11
1.4.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 11
1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 13
1.4.4. Đặc điểm hạch toán theo phương thức khoán gọn trong các doanh nghiệp xây lắp. 26
1.5. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm. 30
1.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 30
1.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 30
1.6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ”. 33Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng không – ACC . 34
2.1. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SX-KD của công ty ACC có ảnh hưởng đến kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 34
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ACC. 34
2.1.2. Đặc điểm quản lý và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của Công ty Xây dựng công trình hàng không – ACC. 37
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. 41
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán. 42
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty ACC. 42
2.2.2. Hình thức kế toán công ty áp dụng: 45
2.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 45
2.3. thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Xây dựng công trình hàng không – ACC. 47
2.3.1. Đặc điểm sản phẩm và chi phí sản xuất tại công ty. 47
2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty ACC. 47
2.3.3. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 48
2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty ACC. 48
2.4.Thực tế tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình hàng không - ACC. 74
2.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 74
2.4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 74
2.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty ACC. 75

Chương III: Một số ý kiến nhăm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ACC . 79
3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty acc 79
3.1.1. Những ưu điểm. 79
3.1.2. Những tồn tại cần hoàn thiện. 82
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ACC 86
3.2.1.Ý kiến 1: Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán tại công ty ACC. 86
3.2.2.Ý kiến 2: Mở các sổ chi tiết hạch toán chi phí sản xuất. 87
3.2.3.Ý kiến 3: Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 89
3.2.4.Ý kiến 4: Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 90
3.2.5. Ý kiến 5: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung. 93
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình hàng sẽ giúp ích cho bạn.