Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không


Mục lục
Lời nói đầu .
Chương 1 3
Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất . 3
1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 8
1.1.3 . Mối quan hệ giữa CPSX và GTSP: . 10
1.1.4. ý nghĩa, nhiêm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1.1.5. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 12
1.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 15
1.2.1. Phương pháp tập hợp CPSX 15
1.2.2 Phương pháp kế toán tập CPSX và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 35
1.2.4. Các loại sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành . 36
chương 2- tình hình thực tế về công tác kế toán 38
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa cao cấp hàng không 38
2.1 Đặc điểm chung của công ty . 38
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của công ty . 38
2.1.2.Đặc điểm sản xuất và tổ chức quản lý ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không 39
2.1.3. Bộ máy kế toán của Công ty . 42
2.2. Kế toán tập hợp chi phí tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không 46
2.2.1- Đối tượng tập hợp Chi phí sản xuất ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không. 46
2.2.2. Kế toán tập hợp CPSX . 46
2.2.3.Tập hợp chi phí toàn Công ty 60
2.3. Tổ chức công tác tính giá thành tại Công ty . 60
2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm:ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng không 60
2.3.2. Công tác đánh giá thành sản phẩm làm dở ở Công ty . 61
2.3.3 Phương pháp tính giá thành . 61
Chương 3- Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty nhựa cao cấp hàng không 67
3.1. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty. 67
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty nhựa cao cấp hàng không . 69
3.2.1. Một số ý kiến chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty 69
3.2.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập chi phí sản xuất tại Công ty 71
Kết luận 77


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấ sẽ giúp ích cho bạn.