Đề Tài : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Bắc Nam (2008)
MỤC LỤC​PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 BẮC NAM 3

1.1. Quỏ trỡnh hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty số 2 Bắc Nam 3

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 4

1.2.1. Chức năng hoạt động của cụng ty 4

1.2.1. Chức năng hoạt động của cụng ty 4

1.2.2. Nhiệm vụ chớnh của cụng ty 4

1.2.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của DN 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy của cụng ty số 2 Bắc Nam 5

1.4. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn và cụng tỏc kế toỏn 7

1.4.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 7

1.4.2 . Tỡnh hỡnh vận dụng chế độ kế toỏn tại cụng ty: 8

PHẦN II: THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 BẮC NAM 13

2.1 Đặc điểm nguồn nhừn lực và cỏc hỡnh thức trả lương tại cụng ty 13

2.1.1 Đặc điểm nguồn nhõn lực trong Cụng ty 13

2.1.2. Cỏc hỡnh thức tớnh lương và trả lương tại Cụng ty 13

2.1.3. Ngoài ra cũn cú những yếu tố khỏc ảnh hưởng đến việc trả lương cho người lao động. 15

2.2. Kế toán tiền lương tại công ty 17

2.2.1. Hạch toỏn lao động. 17

2.2.2 Hạch toỏn thời gian lao động. 18

2.2.3. Hạch toỏn kết quả lao động. 23

2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng số 2 Bắc Nam 25

2.3.1. Tài khoản sử dụng. 25

2.3.2. Quy trỡnh hạch toỏn và phương phỏp hạch toỏn tiền lương 27

2.4. Quy trỡnh hạch toán và phương pháp tính các khoản trích theo lương. 34

PHẦN III: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần xõy dựng số 2 Bắc Nam 43

3.1 Cụng tỏc Kế toỏn chung 43

3.1.1. Cụng tỏc hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. 43

3.1.2. Hạch toỏn tổng hợp. 44

3.2: Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 44

3.3. Giải phỏp hoàn thiện cỏc hỡnh thức để trả lương 45

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng số
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng số sẽ giúp ích cho bạn.