Đề Tài : Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Hàn Việt (2007)
MỤC LỤC​


Chương một: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY 2

I. TỔNG QUAN VỀ CễNG TY 2

1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 2

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 3

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 3

1.2.2. Về sản phẩm của cụng ty 4

1.2.3. Về năng lực sản xuất 4

1.2.4. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và khách hàng của cụng ty 5

1.2.5. Đặc điểm về quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh 6

1.3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ và sản xuất sản phẩm 7

1.3.1. Quy trỡnh sản xuất chăn 7

1.3.2. Quy trỡnh sản xuất ga 8

1.3.3. Quy trỡnh sản xuất gối 8

1.3.4. Quy trỡnh sản xuất đệm 8

1.4. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của cụng ty 9

1.5. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty trong 5 năm tới (2006 – 2010) 10

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 11

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty 11

2.2. Chế độ kế toán chung áp dụng tại công ty 12

2.3. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toỏn 13

2.4. Hệ thống sổ sỏch kế toỏn 13

2.4.1. Hỡnh thức sổ kế toỏn sử dụng 13

2.4.2. Trỡnh tự ghi sổ 14

2.5. Hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 15

Chương hai: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CễNG TY TNHH HÀN VIỆT 16

I. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 16

1.1. Đặc điểm TSCĐ tại công ty 16

1.2. Phân loại TSCĐ tại công ty 18

1.3. Công tác quản lý TSCĐ ở công ty TNHH Hàn Việt 19

II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN BAN ĐẦU TSCĐ 20

III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TSCĐ 29

IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TSCĐ 32

4.1. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 32

4.2. Hạch toán khấu hao TSCĐ 36

4.3. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 39

Chương ba: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 42

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 42

1.1. Về công tác quản lý TSCĐ 42

1.1.1. Ưu điểm 42

1.1.2. Hạn chế 43

1.2. Về công tác đầu tư , đổi mới TSCĐ 44

1.3. Về hiệu quả sử dụng TSCĐ 45

1.4. Về công tác hạch toán TSCĐ 45

1.4.1. Ưu điểm 45

1.4.2. Hạn chế 47

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN Lí, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT 48

2.1. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán TSCĐ 48

2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán TSCĐ 48

2.3. Các giải pháp hoàn thiện hạch toán TSCĐ 49

KẾT LUẬN 57


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Hàn Việt (2007)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Hàn Việt (2007) sẽ giúp ích cho bạn.