Đề Tài : Kế toán lao động , tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động tại cty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt NamLỜI MỞ ĐẦU​

Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt. Cùng với xu thế phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới,Việt Nam dần thoát khỏi tình trạng một nước kém phát triển. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hành chính cả về chiều rộng và chiều sâu, của Đảng và Nhà nước ta đã có tác động rất lớn đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Song bên cạnh đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối đầu với sự cạnh tranh hết sức gay gắt của thị trường trong và ngoài nước. Để có thể đứng vững, tồn tại và phát triển được thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả, tức là đem lại lợi nhuận . Muốn đạt được lợi nhuận cao cần phải có sự quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Việc hạch toán chi phí sản xuất ngày càng trở lên quan trọng, bởi lẽ nó không chỉ là cơ sở để xác định giá thành của sản phẩm, là căn cứ để xác định các khoản nộp ngân sách nhà nước mà còn đảm bảo việc tính chính xác tiền lương và quyền lợi mà người lao động được hưởng. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động trở thành hàng hoá.Do vậy nó chứa đựng giá trị được biểu hiện dưới dạng tiền lương.

Tiền lương ( tiền công ) chính là phần thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của công nhân viên bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên.

Do vậy tiền lương thuộc phạm trù phân phối có kế hoạch cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động, phù hợp với khả năng, năng lực trình độ của người lao động. Việc lựa chọn chính sách tiền lương hợp lý, khoa học vừa tiết kiệm được chi phí , giảm giá thành đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong công việc, đảm bảo lợi ích và quyền lợi cho họ. Kích thích lòng nhiệt tình hăng say, khả năng sáng tạo của người lao động luôn là một vấn đề quan trọng hàng đầu mà mỗi doanh nghiệp cần phải có.

Cùng với tiền lương ( tiền công ) để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải tính vào chí phí sản xuất kinh doanh một khoản chi phí gồm các khoản trích như: 15% Bảo hiểm xã hội, 2% Bảo hiểm y tế và2% Kinh phí công đoàn.Trong đó:

+ BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu

+Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động.

+ Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Cùng với tiền lương ( tiền công ) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Từ những kiến thức được các thầy cô trang bị trên giảng đường và qua thực tế tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại: “ Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam ”. Em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán đặc biệt là kế toán tiền lương. Chính vì vậy mà em quyết định lựa chọn đề tài:

Đề tài: “Hoàn thiện phương pháp kế toán lao động , tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động tại “Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam”. Để làm đề tài cho bỏo cỏo tốt nghiệp của mình, nhằm nâng cao nhận thức về tiền lương, tính toán chính xác phân bổ đúng các khoản chi lương cũng như các khoản trích theo lương vào chi phí , đảm bảo quyền lợi cho người lao động. “

1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.

1.1. Mục tiêu chung.

Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại: “ Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam ” . Nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị.

1.2. Mục tiêu cụ thể.

- Trình bày cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

- Phản ánh và phân tích thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại : “ Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam”.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.

- Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại : “Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam ” .

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.

1.3.2.1. Phạm vi về nội dung.

- Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại : “ Cụng ty TNHH thụng tin tớn nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam” .

1.3.2.2. Phạm vi về không gian.

- Nghiên cứu tại : “ Công ty TNHH thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh Nghiệp Việt Nam ”.

1.3.2.3. Phạm vi về thời gian.

- Số liệu kế toán thu thập trong phạm vi là 1 tháng, năm 2009.

- Thời gian thực tập : Bắt đầu từ ngày 1 tháng 03 và kết thúc vào ngày 31 tháng 05 năm 2009.CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


1.1. BẢN CHẤT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

1.1.1. Khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.1.1. Khái niệm về tiền lương.

Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động được coi là hàng hoá, sự tồn tại khách quan của phạm trù thị trường sức lao động thì tiền lương là hình thái chuyển hoá của giá trị và giá cả sức lao động.

Tiền lương là một phạm trù kinh tế, là một bộ phận của sản phẩm xã hội luôn gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất kinh doanh. Người lao động với tư cách là chủ thể tư liệu sản xuất, tham gia vào quá trình sản xuất, nhận thù lao theo năng suất lao động, khả năng, năng lực trình độ lao động. Do vậy tiền lương thuộc phạm trù phân phối có kế hoạch cho người lao động. Về tổng thể tiền lương được xem như là một phần của quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp và người lao động .

- Người lao động cung cấp cho Doanh nghiệp cụ thể: về mặt thời gian, sức lao động, trình độ nghề nghiệp cũng như kỹ năng lao động của mình.

- Đổi lại, người lao động nhận lại từ doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp xã hội, điều kiện, khả năng đào tạo và phát triển nghề nghiệp của mình.

Đối với thành phần kinh tế tư nhân, sức lao động rõ ràng trở thành hàng hoá vì người sử dụng tư liệu sản xuất không đồng thời sở hữu tư liệu sản xuất. Họ là người làm thuê, bán sức lao động cho người có tư liệu sản xuất , giá trị của sức lao động thông qua sự thoả thuận của hai bên căn cứ vào pháp luật hiện hành.

Đối với thành phần kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, tập thể người lao động từ giám đốc đến công nhân đều là người cung cấp sức lao động và được Nhà nước trả công. Nhà nước giao quyền sử dụng, quản lý tư liệu sản xuất cho tập thể


Xem Thêm: Kế toán lao động , tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động tại công ty TNHH thông t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lao động , tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động tại công ty TNHH thông t sẽ giúp ích cho bạn.