Đề Tài : Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Thương Mại Việt Tuấn (2009)MỤC LỤC​

CHƯƠNG I 3

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 3


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 3

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 4

III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 6

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 7

1.Hình thức tổ chức công tác kế toán 7

2. Cơ cấu bộ máy kế toán 8

3.Hình thức kế toán tại Công ty 9

CHƯƠNG II 11

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN


I.CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 11

1. Đặc điểm và công tác quản lý thành phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại Việt Tuấn. 11

2. Tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 11

2.1 Đánh giá hàng hoá (nhập – xuất kho). 11

2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ. 12

2.2.1 Thủ tục nhập kho. 12

2.2.2 Thủ tục xuất kho. 13

2.2.3 Hạch toán chi tiết thành phẩm. 15

2.3 Kế toán tổng hợp hàng hoá 25

II. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM HÀNG HOÂ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 30

1. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán. 30

2. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá: 31

III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 55

1. Xác định kết quả kinh doanh 55

2. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh: 58

CHƯƠNG III 71

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 71

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN. 71

II. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 72

1. Ưu điểm 72

2. Nhược điểm 72

III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 73


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Thương Mại Việt Tuấn (2009)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Thương Mại Việt Tuấn (2009) sẽ giúp ích cho bạn.