Đề Tài : Kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty bia việt hà (2008)MỤC LỤC


Chương I : Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu, vật liệu


I - Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu,vật liệu

1- Khái niệm và đặc điểm của nguyên liệu,vật liệu

2- Vai trò của nguyên liệu,vật liệu

II - Phân loại và đánh giá nguyên liệu,vật liệu

1- Phân loại nguyên liệu,vật liệu

2- Đánh giá nguyên liệu,vật liệu

III - Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu,vật liệu

IV- Thủ tục quản lý nhập- xuất nguyên liệu,vật liệu và các chứng từ kế toán liên quan

1- Thủ tục nhập kho

2- Thủ tục xuất kho

3- Các chứng từ kế toán có liên quan

V- Phương pháp kế toán chi tiết nguyên liệu,vật liệu

1- Phương pháp ghi thẻ song song

2- Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

3- Phương pháp sổ số dư (mức dư)

VI- Kế toán tổng hợp nguyên liệu,vật liệu

1- Kế toán tổng hợp nguyên liệu,vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

2- Kế toán nguyên liệu,vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

ChươngII- Thực tế công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Việt Hà

I- Đặc điểm chung của doanh nghiệp

1- Quá trình phát triển của doanh nghiệp

2- Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán

3- Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị thực tập

II- Thực tế công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu

1- Đặc điểm và phân loại nguyên liệu,vật liệu trong doanh nghiệp

2- Kế toán chi tiết nguyên liệu,vật liệu ( tr )

III- Kế toán tổng hợp nhập- xuất kho nguyên liệu,vật liệu

1- Tài khoản kế toán đơn vị thực tế sử dụng TK( tr )

2- Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu( tr )


Chương III - Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu

I- Nhận xét chung về tổ chức kế toán NVL ở Công ty bia Việt Hà

1- Ưu điểm

2- Nhược điểm

II- Kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Việt Hà

1- Một số nguyên tắc khi đưa ra kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Việt Hà

2- Một số kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Việt Hà


Xem Thêm: Kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty bia việt hà (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty bia việt hà (2008) sẽ giúp ích cho bạn.