Đề tài : Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán Ernst & Young VN thực hiện

MỤC LỤC​


CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRèNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1. Khỏi quỏt chung về kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh 3

1.1.1. Khỏi niệm về kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh 3

1.1.2. Mục tiờu trong kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh 5

1.1.3. Qui trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh 6

1.2. Tiền lương với vấn đề kiểm toán Báo cáo tài chính 7

1.2.1. Bản chất và ý nghĩa tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương 7

1.2.2. Cỏc hỡnh thức trả lương 9

1.2.3. Chức năng của chu trỡnh tiền lương và các khoản trích theo lương 11

1.2.4.Tổ chức hạch toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương 16

1.3. Kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính 20

1.3.1.Vai trũ của kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên trong kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh 20

1.3.2. Mục tiờu của kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên 20

1.3.3.Kiểm soỏt nội bộ với chu trỡnh tiền lương và nhân viên 21

1.3.4.Qui trỡnh kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính 23

1.3.4.1.Lập kế hoạch kiểm toỏn 23

1.3.4.2.Thực hiện kiểm toỏn 30

1.3.4.3.Kết thỳc kiểm toỏn 35

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRèNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST&YOUNG THỰC HIỆN 38

2.1 Tổng quan về cụng ty kiểm toỏn Ernst & Young Việt Nam 38

2.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty kiểm toỏn Ernst & Young Việt Nam 38

2.1.2.Cơ cấu tổ chức của cụng ty kiểm toỏn Ernst & Young Việt Nam: 39

2.1.2.1.Khỏi quỏt mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy quản lý hoạt động kinh doanh theo sơ đồ 39

2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phũng ban 39

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 41

2.1.3.1 .Cỏc loại hỡnh dịch vụ 41

2.1.3.2 .Thị trường hoạt động 43

2.1.3.3 .Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 43

2.1.4.Phương pháp kĩ thuật kiểm toán 44

2.2. Thực trạng qui trỡnh kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 46

2.2.1 Kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chớnh do cụng ty kiểm toỏn Ernst & Young thực hiện tại cụng ty ABC 46

2.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toỏn 46

2.2.1.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toỏn 56

2.2.1.3 Kết thỳc kiểm toỏn 70

2.2.2 Kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên do công ty Ernst & Young Việt Nam thực hiện tại cụng ty XYZ 70

2.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toỏn 70

2.2.2.2 Thực hiện chương trỡnh kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên tại cụng ty XYZ 80

2.2.2.3 Kết thỳc kiểm toỏn 95

2.2.3 So sỏnh kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên tại hai công ty ABC và XYZ 95

2.3 Tổng kết chung kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên tại công ty Ernst & Young Việt Nam 97

CHƯƠNG 3[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">HƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRèNH TIỀN LƯƠNG VÀ 102

NHÂN VIấN DO CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 102


3.1 Sự cần thiết tất yếu hoàn thiện kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện 102

3.2 Đánh giá thực trạng kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên do công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 103

3.2.1 Ưu điểm 103

3.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toỏn 103

3.2.1.2 Thực hiện kiểm toỏn 105

3.2.1.3 Kết thỳc kiểm toỏn 106

3.2.2 Tồn tại 106

3.3 Một số kiến nghị và giải phỏp nhằm hoàn thiện kiểm toỏn chu trỡnh tiền lương và nhân viên do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện 108

3.3.1 Trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 109

3.3.2 Thủ tục phõn tớch 113

3.3.3 Bước xác định mức độ trọng yếu của giai đoạn lập kế hoạch 113

KẾT LUẬN 118


Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán Ern
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán Ern sẽ giúp ích cho bạn.