Đề Tài : Kế toán chi phí sản xuất và tính GTSP tại Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9 (2008)
MỤC LỤC​


LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC 9 2


1.1- Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9 2

1.2 - Đặc điểm tổ chức sản xuất. 3

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 5

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . 6

1.5 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty: 8

1.6. Đặc điểm quy trình công nghệ. 11

PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC 9 13

2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13

2.2. Phân loại chi phí sản xuất 13

2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14

2.4. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

2.5. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 21

2.6. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 28

2.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 40

2.8 - Đánh sản phẩm dở dang cuối tháng 53

2.9. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành trong kỳ. 55

2.10. Đánh giá chung tình hình tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 61

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY . 63

3.1. Phương hưóng, mục tiêu của công ty. 63

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty. 63

3.2.1. Về hệ thống sổ Công ty sử dụng: 64

3.2.2. Về hình thức sổ kế toán . 66

3.2.3. Về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 66

KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9 sẽ giúp ích cho bạn.