Đề tài : Hoàn thiện kế toán NVL ở Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt (2008)
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ Bấ TễNG THỊNH LIỆT 2


1.1.Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 2

1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 4

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất KD và quy trỡnh cụng nghệ SXSP 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 9

1.3.1.Tổ chức bộ mỏy quản lý 9

1.3.2. Chức năng nhiêm vụ của các bộ phận trong bộ mỏy quản lý 11

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán 28

1.4.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 28

1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toỏn 31

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT 35

2.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyờn vật liệu ở cụng ty 35

2.1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu ở cụng ty 35

2.1.2. Phõn loại nguyờn vật liệu ở cụng ty 36

2.1.3. Tớnh giỏ nguyờn vật liệu ở cụng ty 37

2.1.4 Yờu cầu quản lý nguyờn vật liệu ở cụng ty 38

2.1.5. Hạch toỏn chi tiết nguyờn vật liệu ở cụng ty 40

2.2. Hạch toỏn tổng hợp thu mua và nhập kho nguyờn vật liệu 46

2.2.1 Thủ tục nhập kho nguyờn vật liệu và cỏc chứng từ sử dụng: 46

2.2.2. Trỡnh tự kế toỏn nhập vật liệu tại cụng ty 50

2.3. Hạch toỏn tổng hợp xuất kho nguyờn vật liệu 54

2.3.1. Thủ tục xuất vật tư và các chứng từ sử dụng 54

2.3.2. Trỡnh tự kế toỏn xuất kho NVL tại cụng ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt 57

2.4. Hạch toỏn thừa thiếu sau khi kiểm kờ nguyờn vật liệu 61

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ í KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT 64

3.1. Nhận xột về cụng tỏc kế toỏn NVL tại cụng ty 64

3.1.1. Ưu điểm: 64

3.1.2. Nhược điểm 65

3.2. Biện phỏp khắc phục 66

3.2.1.Cụng ty cần lập bảng phõn bổ NVL: 66

3.2.2.Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thực tế NVL xuất kho theo phương pháp bỡnh quõn sau mỗi lần nhập. 67

3.2.3.Cụng ty cần thực hiện trớch lập dự phũng giảm giỏ NVL 68

3.2.4.Công ty cần phải hạch toán hàng mua đi đường, cụ thể: 69

KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt (2008)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt (2008) sẽ giúp ích cho bạn.