Đề Tài : Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1(2008
Mục lục:
Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam1: Trang 5

1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của VPIC1: Trang 5

1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của VPIC1: Trang 6

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của VPIC 1: Trang 9

1.4. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại VPIC1: Trang 9

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH cụng nghiệp chớnh xỏc Việt Nam 1: Trang 14

2.1. Kế toỏn chi phớ: Trang 15

2.1.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn: Trang 15

2.1.2. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng: Trang 24

2.1.3. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp : Trang 30

2.1.4. Kế toỏn chi phớ tài chớnh: Trang 36

2.2. Kế toỏn doanh thu ( gồm 511, 512): Trang 41

2.2.1, Kế toỏn doanh thu bỏn hàng: Trang 41

2.2.2, Kế toỏn doanh thu tiờu thụ nội bộ: Trang 47

2.3. Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu : Trang 48

2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1: Trang 53

Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam1: Trang 58

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1: Trang 58

3.1.1.Những ưu điểm: Trang 58

3.1.2. Những tồn tại: Trang 60

3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1: Trang 61

3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toỏn: Trang 61

3.2.2. Kiến nghị về tài khoản: Trang 64

3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toỏn: Trang 64

3.2.4. Kiến nghị về bỏo cỏo kế toỏn: Trang 64

3.2.5. Kiến nghị khỏc: Trang 64

Kết luận: Trang 65

Tài liệu tham khảo:


Danh mục bảng biểu sơ đồ:

Sơ đồ số 01: Tổ chức bộ máy hoạt động của VPIC1: Trang 6

Sơ đồ số 02: Bộ mỏy kế toỏn tại VPIC1: Trang 10

Sơ đồ số 03: Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hỡnh thức CTGS: Trang 13

Sơ đồ số 04: Sơ đồ về trỡnh tự hạch toỏn tổng hợp chi phớ bỏn hàng: .Trang 25

Sơ đồ số 05: Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp : Trang 31

Biểu số 01: Thẻ tớnh giỏ thành sản phẩm vành VA1: Trang 17

Biểu số 02: Phiếu nhập kho sản phẩm vành VA1: Trang 18

Biểu số 03: Phiếu xuất kho sản phẩm vành VA1: Trang 19

Biểu số 04: Thẻ kho về việc xuất bỏn sản phẩm vành VA1: Trang 20

Biểu số 05: Sổ chi tiết tài khoản 632 –đối với sản phẩm vành VA1: Trang 21

Biểu số 06: Chứng từ ghi sổ về giỏ vốn hàng bỏn trong T02/2008: Trang 22

Biểu số 07: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Trang 23

Biểu số 08: Sổ cỏi TK 632- giỏ vốn hàng bỏn- SP vành VA1: Trang 24

Biểu số 09: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươngbộ phận bán hàng: Trang 27

Biểu số 10: Sổ chi tiết TK 641 – đối với sản phẩm vành VA1: Trang 28

Biểu số 11: Chứng từ ghi sổ số 16: Trang 29

Biểu số 12: Sổ cỏi TK 641: Trang 30

Biểu số 13: Phiếu chi: Trang 33

Biểu số 14: Sổ chi tiết TK 642: Trang 34

Biểu số 15: Chứng từ ghi sổ số 17: Trang 35

Biểu số 16: Sổ cỏi TK 642: Trang 36

Biểu số 17: Giấy bỏo nợ: Trang 38

Biểu số 18: Sổ chi tiết TK 635: Trang 39

Biểu số 19: Chứng từ ghi sổ số 21: Trang 40

Biểu số 20: Sổ cỏi TK 635: Trang 41

Biểu số 21: Hoá đơn giá trị gia tăng: Trang 43

Biểu số 22: Giấy bỏo cú số 1285: Trang 44

Biểu số 23: Sổ chi tiết tài khoản 511: Trang 45

Biểu số 24: Chứng từ ghi sổsố 22: Trang 46

Biểu số 25: Sổ cỏi TK 511 – thỏng 02/2008: Trang 47

Biểu số 26: Sổ chi tiết TK 531: Trang 50

Biểu số 27: Chứng từ ghi sổ số 25: Trang 51

Biểu số 28: Sổ cỏi tài khoản 531: Trang 52

Biểu số 29: Chứng từ ghi sổ số 26: Trang 54

Biểu số 30: Sổ cỏi tài khoản 911: Trang 55

Biểu số 31: Sổ cỏi tài khoản 421: Trang 56

Biểu số 32: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Trang 57


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chín sẽ giúp ích cho bạn.