Đề Tài : kế toán NVL,CC,DC tại Công ty Cổ phần xây dựng và Phục chế công trình văn hoá. (2007)
MỤC LỤC​


LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 3


1 - Khái niệm , đặc điểm và vai trò của NL, VL và CC, DC trong sản xuất kinh doanh 3

1.1Khái niệm , đặc điểm và vai trò của nguyên liệu , vật liệu và CC,DC 3

2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu , vật liệu và công cụ , dụng cụ 4

2.1.Phân loại nguyên liệu , vật liệu và CC, DC 4

2.2. Đánh giá nguyên liệu ,vật liệu và CCDC 5

2.2.1. Đánh giá NVL, CCDC theo nguyên tắc giá gốc 6

2.2.2Đánh giá nguyên liệu , vật liệu và công cụ , dụng cụ theo giá hạch toán 10

3.Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu , vật liệu và CC, DC 11

4.Thủ tục quản lý nhập – xuất kho nguyên liệu , vật liệu và CC, DC và các chứng từ kế toán liên quan 12

4.1.Thủ tục nhập kho 12

4.2.Thủ tục xuất kho 12

4.3.Các chứng từ kế toán có liên quan 13

5.Phương pháp kế toán chi tiết NL, VLvà CC ,DC 14

6.Kế toán tổng hợp NL, VL và CC, DC 17

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ 20

2.1. Đặc điểm chung của công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 20

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 20

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 22

2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán ở công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 22

2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ 32

2.3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 59

2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng 59

2.3.2 Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 60

2.3.2 Tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 61

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ 76

3.1. Những thành tích đạt được và một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty CP Xây dựng và phục chế công trình văn hoá. 76

3.1.1. Ưu điểm. 76

3.1.2. Một số hạn chế. 78

KẾT LUẬN 79


Xem Thêm: kế toán NVL,CC,DC tại Công ty Cổ phần xây dựng và Phục chế công trình văn hoá. (2007)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán NVL,CC,DC tại Công ty Cổ phần xây dựng và Phục chế công trình văn hoá. (2007) sẽ giúp ích cho bạn.