Đề tài : Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIệT
MỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CAC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3


1.1/ Khỏi niệm và ý nghĩa của kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng 4

1.1.1/ Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.2/ í nghĩa của kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng 5

1.2/ Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6

1.2.1/ Kế toỏn doanh thu bỏn hàng 6

1.2.1.1/ Khỏi niệm về doanh thu bỏn hàng 6

1.2.1.2/ Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 6

2.1.3/ Phương pháp xác định doanh thu bán hàng 7

2.1.4/ Chứng từ kế toỏn sử dụng 8

2.1.5/ Tài khoản kế toỏn sử dụng 8

1.2.1.6/ phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12

1.2.2/ kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn 14

1.2.2.1/ Khỏi niệm về giỏ vốn hàng 14

1.2.2.2/ Nguyờn tắc tớnh giỏ vốn hàng bỏn 14

1.2.2.3/ Phương pháp tính giá mua của hàng bán ra 14

1.2.2.3/ Chứng từ kế toỏn sử dụng 16

1.2.2.5/ Tài khoản kế toỏn sử dụng 16

1.2.3/ kế toỏn chi phớ bỏn hàng 18

1.2.3.1/ Khỏi niệm về chi phớ bỏn hàng 18

1.2.3.2 Chứng từ kế toỏn sử dụng 18

1.2.3.3/ Tài khoản kế toỏn sử dụng 18

1.2.3.4/ Trỡnh tự hạch toỏn chi phớ bỏn hàng : 19

1.2.4/ Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 19

1.2.4.1/ Khỏi niệm chi phớ quản lý doanh nghiệp 19

1.2.4.3/ Tài khoản kế toỏn sử dụng 19

1.2.4.4/ Trỡnh tự hạch toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp : 20

1.2.5/ Kế toán xác định kết quả bán hàng 20

1.2.5.1/ Khỏi niệm về kết quả bỏn hàng 20

1.2.5.2/ Tài khoản sử dụng 20

1.2.5.3/ Trỡnh tự hạch toỏn xỏc định kết quả bán hàng 21

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC Kế TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT 22

2.1/ Khỏi quỏt chung về cụng ty Cổ phần AN VIỆT 22

2.1.1/ Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty Cổ phần AN VIỆT 22

2.1.2/ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty tại Hà 22

2.1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 22

2.1.4/ Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhỏnh cụng ty Cổ phần AN VIỆT 24

2.1.4.1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 24

2.1.4.2/ Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành. 25

2.1.5/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của chi nhánh công ty Cổ phần An VIỆT 26

2.2/ Thực trạng cụng tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 27

2.2.1/ kế toỏn bỏn hàng tại chi nhỏnh cụng ty cổ phần AN VIỆT 27

2.2.1.1/ Kế toỏn doanh thu 27

2.2.1.1.1/ Nội dung của kế toỏn doanh thu 27

2.2.1.1.2/ Chứng từ kế toỏn sử dụng 28

2.2.1.1.3/ Tài khoản kế toỏn sử dụng tại chi nhỏnh cụng ty 28

2.2.1.1.4/ phương pháp hạch toán và trỡnh tự giải ghi sổ 28

2.2.1.2/ Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu 32

2.2.1.3/ Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn tại chi nhỏnh cụng ty 34

2.2.1.3.1/ Tài khoản kế toỏn sử dụng 34

2.2.1.3.2/ Sổ kế toỏn sửdụng 34

2.2.1.4/ Phương pháp kế toán giá vốn của hàng bán tại chi nhánh công ty 34

2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 35

2.2.2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp . 35

2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 36

2.2.2.3. Chứng từ kế toán sử dụng. 36

2.2.2.4. Sổ kế toán sử dụng. 36

2.2.2.5. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 36

2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 38

2.2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 38

2.2.3.2. Sổ sách kế toán sử dụng. 38

2.2.3.3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng. 38

Phần 3: 41

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần AN VIỆT. 41

3.1.1. Ưu tiên. 41

3.1.2. Nhược điểm. 42

3.1.2.1. Thứ nhất: Về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 42

3.1.2.2. Thứ hai: Về áp dụng chiết khấu thanh toán. 42

3.1.2.3. Thứ ba: Về áp dụng giảm giá hàng bán. 42

3.1.2.4. Thứ tư: Về thực trạng bán hàng 43

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần AN VIỆT. 43

3.2.1. ý kiến thứ nhất: Về trích lập quỹ dự phòng khó đòi. 43

3.2.2. ý kiến thứ hai: Về chiết khấu thanh toán. 45

3.2.3. ý kiến thứ ba: Về giảm giá hàng hoá 46

3.2.4. ý kiến thứ tự: Về thực trạng bán hàng 46

Kết luận 47

Tài liệu tham khảo 48Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIệT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần An VIệT sẽ giúp ích cho bạn.