Đề Tài : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp ở Công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ (2008)MỤC LỤC​CHƯƠNG I 3

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG 3

CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3


I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG XDCB 3

1.1. Đặc điểm của ngành XDCB và sản phẩm xây lắp. 3

1.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA CỤNG TỎC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT Và TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẦM XÕY LẮP. 4

1.3. VAI TRŨ CỦA KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT Và TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẨM đối với công tác quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp xây dựng: 4

1.4. NHIỆM VỤ CỦA CỤNG TỎC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT Và TỚNH GIỎ THàNH SẢN PHẨM XÕY LẮP. 5

II.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6

2.1. CHI PHỚ SẢN XUẤT Và PHÕN LOẠI CHI PHỚ SẢN XUẤT. 6

2.1.1. CHI PHỚ SẢN XUẤT: 6

2.1.2 PHÕN LOẠI CHI PHỚ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÕY LẮP: 6

2.2 GIỎ THàNH Và CỎC LOẠI GIỎ THàNH SẢN PHẨM XÕY LẮP. 8

2.2.1 GIỎ THàNH SẢN PHẨM XÕY LẮP 8

2.2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm xây lắp. 8

2.2.3. CỎC LOẠI GIỎ THàNH SẢN PHẨM XÕY LẮP 9

2.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CỤNG TỎC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT: 11

2.3.1. NGUYỜN TẮC HẠCH TOỎN SẢN XUẤT Và GIỎ THàNH SẢN PHẨM XÕY LẮP. 11

2.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11

2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12

2.3.4. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ Và TàI KHOẢN KẾ TOỎN SỬ DỤNG 12

2.3.5. TRỠNH TỰ KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT THEO PHương pháp kê khai thường xuyên. 13

2.3.6. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 22

2.3.7. Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp: 23

III. CÁC HÈNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 26

3.1. HỠNH THỨC NHẬT KỚ CHUNG: 26

3.2. HỠNH THỨC KẾ TOỎN NHẬT KỚ - SỔ CỎI 27

3.3. HỠNH THỨC KẾ TOỎN CHỨNG TỪ GHI SỔ 29

3.4. HỠNH THỨC SỔ KẾ TOỎN NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ 30

3.5. HỠNH THỨC KẾ TOỎN TRỜN MỎY VI TỚNH 31

CHƯƠNG II : 32

TÈNH HÈNH THỰC TẾ VỀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY
129 - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 32

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 32

1.1. QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY 32

1.2. TỔ CHỨC SX Và TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD TRONG DOANH NGHIỆP 32

1.3. TỔ CHỨC CỤNG TỎC KẾ TOỎN Ở CỤNG TY 129. 35

1.4. HỠNH THỨC KẾ TOỎN DOANH NGHIỆP ỎP DỤNG: 37

II. TÈNH HÈNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CỄNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CỄNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 39

2.1. Đặc điểm chi phí , phân loại chi phí sản xuất tại côNG TY: 39

2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 39

2.3. TRỠNH TỰ KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT: 40

2.4. TỚNH GIỎ THàNH CỤNG TRỠNH Ở CỤNG TY 129 – BAN Cơ yếu Chính phủ: 73

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Í KIẾN HOÀN THIỆN CỄNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 76

I.Những khó khăn thuận lợi về khả năng và xu hướng phát triển công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ. 76

II. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ: 78

KẾT LUẬN 81


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty 129 – Ban cơ y
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty 129 – Ban cơ y sẽ giúp ích cho bạn.