Đề Tài : Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Phú Đức (2008)


Phụ lục​


Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về Cụng ty TNHH TM Phỳ Đức . 2


1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty . . 2

1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty . 5

1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty . . . 8

1.4 Tổ chức cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty . . 15

Chương 2.Thực trạng kếtoán nghiệp vụ thanh toán với người mua,bán21

2.1 Kế toán thanh toán với người mua . 21

2.1.1 Chứng từ thanh toán với người mua 21

2.1.2 Kế toán chi tiết với người mua . . 25

2.1.3 Kế toán tổng hợp với người mua . 29

2.2 Kế toán thanh toán với người bán . . 33

2.2.1 Chứng từ thanh toán với người bán . . 33

2.2.2 Kế toỏn chi tiết với người bán . 39

2.2.3 Kế toán tổng hợp với người bán. . 43

Chương 3.Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua,bán50

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thanh toán người mua,bán50

3.1.1 Những ưu điểm 51

3.1.2 Những tồn tại . 52

3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, bán . 53

3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toỏn . 53

3.2.2 Kiến nghị về tài khoản . . . 54

3.2.2 Kiến nghị về sổ kế toỏn . . 55

3.2.4 Kiến nghị về báo cáo KT dưới góc độ KT tài chính và KT quản trị . 55

3.2.5 Cỏc kiến nghị khỏc . . 56

Kết luận . . . 58


Danh mục cỏc chữ viết tắt:


- TK : Tài khoản

- KT : Kế toỏn

- TNHH : Trỏch nhiệm hữu hạn

- TM : Thương mại

- GTGT : Giỏ trị gia tăng

- SH : Số hiệu

- NT : Ngày thỏng

- TKĐƯ : Tài khoản đối ứng

Danh mục sơ đồ, bảng biểu, mẫu biểu:


ã Danh mục sơ đồ:

- Sơ đồ 1: Bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty. ( Trang 16 )

- Sơ đồ 2: Trỡnh tự ghi sổ của hỡnh thức chứng từ ghi sổ. ( Trang 20 )

- Sơ đồ 3: Khỏi quỏt sơ đồ luõn chuyển chứng từ đối với thanh toỏn với người mua. ( Trang 22 )

- Sơ đồ 4: Khỏi quỏt sơ đồ luõn chuyển chứng từ đối với thanh toỏn với người bỏn. ( Trang 34 )


ã Danh mục bảng biểu

- Bảng biểu số 1: Bỏo cỏo lợi nhuận của Cụng ty trong hai năm 06-07

( Trang 09 )

- Bảng biểu số 2: Cơ cấu tài sản của Cụng ty trong cỏc năm gần nhất ( Trang 11 )

- Bảng biểu số 3: Số lượng lao động của Cụng ty qua cỏc năm gần nhất

( Trang 12 )

- Bảng biểu số 4: Cơ cấu lao động trong Cụng ty qua cỏc năm gần nhất

( Trang 13 )


ã Danh mục mẫu biểu

- Mẫu biểu số 1: Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng kiờm phiếu xuất kho của Cụng ty ( Trang 23 )

- Mẫu biểu số 2: Phiếu thu của Cụng ty ( Trang 24 )

- Mẫu biểu số 3: Bảng chi tiết phải thu của khỏch hàng ( Trang 27 )

- Mẫu biểu số 4: Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khỏch hàng ( Trang 28)

- Mẫu biểu số 5: Sổ cỏi tài khoản 131 ( Trang 30 )

- Mẫu biểu số 6: Bảng kờ chi tiết cụng nợ phải thu ( Trang 31 )

- Mẫu biểu số 7: Biờn bản cụng nợ phải thu của khỏch hàng ( Trang 32 )

- Mẫu biểu số 8: Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng của người bỏn ( Trang 35 )

- Mẫu biểu số 9: Phiếu nhập kho ( Trang 36 )

- Mẫu biểu số 10: Phiếu chi ( Trang 37 )

- Mẫu biểu số 11: Uỷ nhiệm chi ( Trang 38 )

- Mẫu biểu số 12: Sổ chi tiết phải trả người bỏn ( Trang 41 )

- Mẫu biểu số 13: Sổ tổng hợp chi tiết cho người bỏn ( Trang 42 )

- Mẫu biểu số 14: Sổ chứng từ ghi sổ ( Trang 43 )

- Mẫu biểu số 15: Sổ chứng từ ghi sổ ( Trang 44 )

- Mẫu biểu số 16: Đăng ký chứng từ ghi sổ ( Trang 45 )

- Mẫu biểu số 17: Sổ cỏi tài khoản 331 ( Trang 46 )

- Mẫu biểu số 18: Biờn bản đối chiếu cụng nợ với người bỏn ( Trang 47 )

- Mẫu biểu số 19: Bảng phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh Q2/2007( Trang 43)


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Phú Đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Phú Đ sẽ giúp ích cho bạn.