Đề Tài : Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh (2008)
MỤC LỤC​PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XNK NGỌC KHÁNH 1

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH. 1

1. Quỏ trỡnh hỡnh thành. 1

2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 2

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 3

4. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 3

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 7

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Cụng ty. 5

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh. 7

3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 8

4. Quy trỡnh cụng nghệ sản xuất kinh doanh. 10

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 11

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 11

2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán . 13

2.3. Tổ chức cụng vận dụng chế độ kế toỏn tại Cụng ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh 14

2.3.1. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 14

2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng: 14

2.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng. 15

2.3.4 Hệ thống sổ kế toỏn của Cụng ty 16

2.3.5 Hệ thống bỏo cỏo kế toỏn. 18

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 19

2.1. Đặc điểm hàng hoá và quản lý hàng hoỏ tại Cụng ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh 19

2.1.1.Đặc điểm về hàng hoá. 19

2.1.2.Quản lý hàng hoá. 19

2.2. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh 20

2.2.1. Phương thức bỏn buụn 20

2.2.2. Phương thức bán lẻ 22

2.3. Kế toỏn doanh thu bỏn hàng 23

2.4.Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 27

2.4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán. 27

2.4.2.Quy trình kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn tại công ty. 32

2.5. Kế toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu . 34

a. Kế toỏn chiết khấu bỏn hàng: 34

b.Kế toỏn hàng bỏn bị trả lại: 35

2.5. Kế toán khoản thanh toán với người mua: 39

2.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK 42

2.6.1. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng: 42

2.6.2. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp . 44

2.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Cụng ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh. 46

PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIấU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIấN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 48

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 50

1. Những ưu điểm 48

2. Những tồn tại 50

II. MỘT SỐ í KIẾN NHẰM GểP PHẦN HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN TIấU THỤ, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 53

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thươ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thươ sẽ giúp ích cho bạn.