Đề Tài : Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Tại trung tâm phát triển công nghệ lâm sản



MỤC LỤC​Lời nói đầu

Phần I: Khái quát chung về chung tâm phát triển công nghệ lâm sản.

1.1. Quá trình hình thành phát triển của trung tâm.

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm.

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của trung tâm.

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của trung tâm.

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của trung tâm.

1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của trung tâm.

Phần II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại trung tâm.

2.1. Đặc điểm quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại trung tâm.

2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại trung tâm.

2.1.2. Chính sách quản lý nguyên vật liệu tai trung tâm.

2.1.3. Phân loại nguyên vật liệu tai trung tâm.

2.1.4. Nguồn mua nguyên vật liệu của trung tâm.

2.1.5. Mục đích sử dụng nguyên vật liệu của trung tâm.

2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại trung tâm.

2.2.1. Tại phòng kế toán .

2.2.2. Tại kho.

2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại trung tâm.

2.3.1. Tài khoản sử dụng.

2.3.1. Quy trình ghi sổ chứng từ – NKC – Sổ cáI TK152.



Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại trung tâm.

3.1. Nhận xét vè công tác kế toán nguyên vật liệu tại trung tâm.

- ưu điểm.

- nhược điểm.

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại trung tâm.

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Tại trung tâm phát triển công nghệ lâm sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Tại trung tâm phát triển công nghệ lâm sản sẽ giúp ích cho bạn.