Đề Tài : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cp may Thanh TrìMục lục​

Lời mở đầu .1

Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toỏn tiền lương và các khoản

trớch theo lương tại DNSX 3

I : Khỏi niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 3

1 : Khỏi niệm .3

2 : í nghĩa .3

3 : Yờu cầu của quản lý lao động, tiền lương và các khoản trích

theo lương 4

II : Việc hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương

trong DN SXKD .5

1 : Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5

2 : Nguyên tắc hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo

lương 6

2.1 : Phân loại lao động hợp lý 6

2.2 : Phân loại tiền lương 1 cách phù hợp 7

3 : Cỏc hỡnh thức tiền lương .8

3.1 : Hỡnh thức tiền lương theo thời gian .8

3.2 : Hỡnh thức trả lương theo sản phẩm 10

3.3 : Hỡnh thức trả lương khoán .11

4 : Chức năng của tiền lương 11

5 : Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 12

5.1 : Quỹ BHXH .13

5.2 : Quỹ BHYT 13

5.3 : Quỹ KPCĐ 13

III : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 14

1 : Hạch toán tiền lương 14

2 : Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 15

2.1 : Tài khỏan sử dụng .15

2.2 : Thủ tục, chứng từ hạch toán tiền lương và các khoản trích

theo lương 17

2.3 : Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo

lương .18

Phần II : Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích

Theo lương tại Cty Cp may Thanh Trỡ 21

I : Giới thiệu chung về Cty CP may Thanh Trỡ .21

1 : Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cty Cp may Thanh Trỡ 21

1.1 : Tên, đia chỉ, quy mô hiện tại của Cty 21

1.2 : Cỏc mốc quan trọng trong quỏ trỡnh hoạt động của Cty 21

1.3 : Chức năng, nhiệm vụ của Cty Cp may Thanh Trỡ .22

1.4 : Tỡnh hỡnh SXKD trong những năm qua và định hướng phát

triển của Cty .24

1.4.1 : Khỏi quỏt tỡnh hỡnh SXKD trong những năm qua .25

1.4.2 : Thị trường và định hướng phỏt triển của Cty 25

1.4.3 : Cơ cấu tổ chức của Cty Cp may Thanh Trỡ .26

1.5 : Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 27

2 : Đặc điểm tổ chức công tác quản lý kế toán của Cty .31

2.1 : Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn 31

2.2 : Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán .32

2.3 : Hỡnh thức kế toỏn tại Cty .33

II : Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trich theo lương

tại Cty .36

1 : Tỡnh hỡnh quản lý, sử dụng lao động, tiền lương và các khoản

trích theo lương tại Cty .36

2 : Cỏc hỡnh thức trả lương tại Cty .36

Phần III : Một số ý kiến, nhận xột và để xuất nhằm hoàn thiện công tác

kế toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương

tại Cty Cp may Thanh Trỡ 62

1 : Nhận xét về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích

theo lương .62

2 : Đề xuất đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Cty .64

Kết luận 68


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cp may Thanh Trì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cp may Thanh Trì sẽ giúp ích cho bạn.